นายธัชพล กาญจนกูล รักษาการผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารได้บันทึกความร่วมมือกับ 6 องค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมร่วมถึงวิสาหกิจชุมชน (เอสเอ็มอี) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจเอสเอ็มอี และรายย่อยกลุ่มที่เริ่มก่อตั้งธุรกิจหรือที่มีนวัตกรรมมีโอกาสที่จะเติบโตแต่ยังขาดแหล่งเงินทุนในการดำเนินธุรกิจและไม่มีระบบที่จะเข้ามาสนับสนุนให้ได้รับความช่วยเหลือด้านแหล่งเงินทุนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวจะมีระยะเวลา 5 ปี โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่หน่วยงานพันธมิตรได้คัดกรองและพร้อมส่งให้ธนาคารคาดว่าจะไม่ต่ำกว่า 12,000 ราย ซึ่งได้จัดเตรียมวงเงินไว้รองรับเบื้องต้น 10,000 ล้านบาท ทั้งนี้ 6 องค์กรภาครัฐ ประกอบด้วย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) และไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.) โดยการช่วยเหลือเอสเอ็มอีจะทำในลักษณะของทีมงานที่ช่วยทั้งด้านการตลาด การผลิต การเงิน รวมถึงช่วยดูในระบบขนส่งให้  ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือเอสเอ็มอีอย่างครบวงจร โดยเป็นความร่วมมือในระยะ 5 ปี หากโครงการประสบผลสำเร็จอย่างดี อย่างจะมีการพิจารณาต่ออายุความร่วมมือกันต่อไป “ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) พบว่าจํานวนกลุ่มเอสเอ็มอีกว่า 2 ล้านราย ส่วนใหญ่เป็นเอสเอ็มอี ขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน มีความพร้อมในด้านผลิตภัณฑ์แต่ขาดความรู้ด้านการบริหารทางการเงิน การตลาด และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือขาดโอกาส ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบสถาบันการเงิน เนื่องจากขาดความพร้อมด้านหลักฐานทางการเงิน เพื่อให้สามารถต่อยอดจากธุรกิจเอสเอ็มอี ขึ้นไปเป็นบริษัทหรือธุรกิจที่มีศักยภาพในอนาคตได้ ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐที่ให้ความสนับสนุนเอสเอ็มอีมาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อรับการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงิน ซึ่งปัจจุบันไทยขาดจุดเชื่อมต่อในส่วนตรงนี้” นอกจากนี้ ยังได้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เข้าค้ำประกันสินเชื่อให้ โดยได้รับเงินงบประมาณ 2,000-3,000 ล้านบาท และทางรัฐบาลจะจ่ายค่าธรรมเนียมแรกเข้าในปีแรกให้ อย่างไรก็ตามการเข้าช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านเอสเอ็มอีเป็นเรื่องที่เร่งด่วน ช่วยผู้ประกอบการที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ จึงได้เกิดความช่วยเหลือดังกล่าวขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการเอสเอ็มอีขอกู้จากธนาคารแล้วหลักทรัพย์ไม่เพียงพอ ก็ยังมี บสย.ที่จะเป็นผู้ค้ำประกันให้

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ออมสินผนึก 6 องค์กรช่วยเอสเอ็มอี

Posts related