นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และดอกเบี้ยเงินกู้ลง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค.นี้เป็นต้นไป เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับลดาดอกเบี้ยนโยบาย ของธนาคารแห่งประเทศไทย และเพื่อเป็นการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจ โดยลดดอกเบี้ยเงินฝากลงเฉลี่ย 0–0.25% ต่อปี และลดดอกเบี้ยเงินลง 0.125% ต่อปี สำหรับ เงินฝากเผื่อเรียก ปรับลดลงจากเดิม 0.75% ต่อปี เป็น 0.63% เงินฝากประจำ 3 เดือน ปรับลดตามวงเงินฝากจาก 1.875–2.00% เป็น 1.70–2.00% เงินฝากประจำ 6 เดือน ปรับลดจาก 2.35% เป็นอัตราตามวงเงิน 2.10–2.25% ส่วนเงินฝากประจำ 12 เดือน ปรับลดตามวงเงินฝากจาก 2.50–3.00% เป็น 2.35–3.00% ต่อปี พร้อมกันนี้ ได้ปรับลดดอกเบี้ย เงินฝากประจำ 24 เอ็ม พลัส จากเดิม 2.75% เป็น 2.50–2.75% เงินฝากประจำ 36 เอ็ม พลัสยังคงเดิมที่ 3.00% และเงินฝากประจำรายเดือนยกเว้นภาษี อัตราเดิม 3.00% ต่อปี ส่วนดอกเบี้ยเงินกู้ที่ปรับลดลง 0.125% ต่อปีนั้น เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนสำหรับประชาชนในระดับเศรษฐกิจฐานราก โดยดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำประเภทเงินกู้ที่มีระยะเวลา (เอ็มแอลอาร์) จากเดิม 7.00% ต่อปี เป็น6.875% ต่อปี ขณะที่ดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (เอ็มโออาร์) ยังอยู่ที่ 7.25% และดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (เอ็มอาร์อาร์) ที่ 7.625% เนื่องจากดอกเบี้ยเอ็มโออาร์ และเอ็มอาร์อาร์ของธนาคารนั้นอยู่ในระดับต่ำสุด เมื่อเทียบกับ 5 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ “การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในครั้งนี้ เป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่ลูกค้าและประชาชนทั่วไป โดยธนาคารออมสินยังคงดำเนินการภายใต้ภารกิจสำคัญคือการสนับสนุนภาคการออม ขณะเดียวกันยังเอื้อต่อภาคประชาชนในการเข้าถึงแหล่งทุนที่มีต้นทุนไม่สูง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มีความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืน”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ออมสินลดดอกเบี้ย

Posts related