รายงานข่าวจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยแจ้งว่า  ในช่วงครึ่งหลัง(ก.ค.-ธ.ค.)ของปีนี้ยอดขายพื้นที่ใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมน่าจะเติบโตได้ประมาณ 3.7-9.7% จากที่หดตัวประมาณ57.7% ในช่วงครึ่งแรก(ม.ค.-มิ.ย.)ของปี  เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองมีเสถียรภาพ  ประกอบคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้เข้ามาเร่งแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น  การเร่งจ่ายเงินจำนำข้าวให้แก่ชาวนา การเร่งขับเคลื่อนการลงทุนภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปี57 การแก้ปัญหาภาระรายจ่ายในชีวิตประจำวันที่ปรับตัวสูงขึ้นและโดยเฉพาะการเข้ามาแก้ไขปัญหาการอนุมัติโครงการที่ขอส่งเสริมการลงทุนที่รอการพิจารณาอนุมัติมูลค่าประมาณ700,000 ล้านบาท ประมาณ 700โครงการ โดยคสช.วางกรอบการพิจารณาโครงการที่ขอส่งเสริมการลงทุนที่ค้างการอนุมัติให้เสร็จสิ้นภายใน2 เดือน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้กิจกรรมการลงทุนกลับมาดีขึ้น โดยเฉพาะการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติที่มีแผนจะใช้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตของภูมิภาคอาเซียน   “ไทยมีศักยภาพในการเป็นฐานการผลิตที่นักลงทุนยังให้ความสำคัญด้วยความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ประกอบกับการรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะมีส่วนช่วยสนับสนุนกิจกรรมการลงทุนในไทย โดยแนวโน้มการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอาจกระจายตัวไปยังภูมิภาคอื่นมากขึ้นนอกเหนือจากที่มีศักยภาพหลักในภาคตะวันออกซึ่งสอดคล้องกับการขยายตัวของกิจกรรมการค้าและการลงทุนที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านคาดว่าภาพรวมทั้งปียอดขายพื้นที่ในนิคมฯหดตัวลง 18.9- 27.2%  จากปี56 ที่ผ่านมาหดตัว 56.3% “   สำหรับ สถานการณ์การเมืองน่าจะเป็นเพียงปัจจัยเสี่ยงระยะสั้นที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมการลงทุนและต่อธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม แต่การเติบโตของนิคมอุตสาหกรรมในระยะยาวยังขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเข้ามาลงทุนของบริษัทข้ามชาติ โดยองค์ประกอบสำคัญที่จะดึงดูดให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทยนอกจากการเมืองนิ่งแล้ว ความชัดเจนของกฎหมาย เช่น เรื่องสิ่งแวดล้อมที่ควรออกกฎข้อบังคับชัดเจนและนโยบายการส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  รวมถึงต้นทุนการดำเนินธุรกิจ  เช่น ค่าจ้างแรงงาน ค่าธรรมเนียมการทำธุรกิจค่าขนส่งสินค้า เป็นต้น ขณะที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องพิจารณาแก้ไขอุปสรรคปรับปรุงปัจจัยพื้นฐานรองรับการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการลงทุนของประเทศด้วย

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : อานิสงส์การเมืองคลี่คลายกระตุ้นลงทุนครึ่งปีหลัง

Posts related