“การไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐ”  แต่ถ้ามีหนี้ก็จงชำระหนี้ให้ครบถ้วนถูกต้องตามกำหนดเวลา โดนเฉพาะหนี้บัตรเครดิตซึ่งถ้าไม่รอบคอบและเรียนรู้ศึกษาให้ถี่ถ้วนก่อนที่จะรูด “หนี้สิน” อาจกลายมาเป็นปัญหาใหญ่ในชีวิตของคุณได้ทีเดียว เช่นเดียวกับหลาย ๆ ต่อหลายกรณีที่มีปัญญาที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตและได้มาร้องเรียนกับสคบ. ปัญหาที่เข้ามาร้องเรียนส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับ การชำระหนี้ ค่าทำเนียม ค่าเบี้ยปรับ บัตรเครดิตหาย  โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดจากการขาดวินัยและความรู้ไม่เท่าทันของผู้ใช้บัตรเครดิตทั้งสิ้น อันที่จริงจริงหากเราใช้บัตรเครดิตอย่างมีวินัยและเหมาะสมกับความสามารถในการชำระหนี้ ปัญหาดังกล่าวจะไม่สามารถสร้างความทุกข์ใจให้กับผู้บริโภคได้เลย อีกทั้งยังอำนวยความสะดวกและปลอดภัยกว่าการถือเงินสด อีกทั้งการซื้อสินค้าและบริการได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินทันที สามารถถอนเงินสดมาใช้จ่ายในยามฉุกเฉินและสะสมสำหรับผู้บริโภคที่กำลังตัดสินใจจะทำบัตรเครดิตควรอ่านรายละเอียดเงื่อนไขต่าง ๆ ผู้ออกบัตรหลาย ๆ แหล่ง เพื่อเปรียบเทียบ เช่น ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี ระยะเวลาชำระคืนโดยปลอดดอกเบี้ย วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย การผ่อนชำระเงินขั้นต่ำ เงื่อนไขการนำบัตรเครดิตไปใช้ในต่างประเทศ ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการอื่น ๆ สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และรายละเอียดอื่น เช่น จุดบริการรับชำระเงิน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการสมัครบัตรเครดิต ภาระหน้าที่ของผู้ถือบัตร การทำบัตรหาย การขอยกเลิกบัตร ปัจจุบัน “ธุรกิจบัตรเครดิต” รัฐได้มีการออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในเรื่องธุรกิจบัตรเครดิต เช่น ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภคของสถาบันการเงินเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2544 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 ซึ่งมีสาระสำคัญในการดูแลธุรกิจบัตรเครดิต  แล้วทีนี้หากพลาดพลั้งเกิดเป็นหนี้บัตรเครดิตขึ้นมา ทราบหรือไม่ว่าเขามีอายุความฟ้องร้องกันกี่ปี เมื่อถามถึงว่าอายุความคืออะไร ตามประมาลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บอกว่า อายุความ คือ สิทธิเรียกร้องที่คนเรามีสิทธิที่จะเรียกร้องต่อกันได้ภายในระยะที่กฎหมายกำหนดสิทธินั้นเอาไว้ ถ้าผู้มีสิทธิเรียกร้องไม่ร้องเอาจนพ้นระยะเวลานั้น สิทธิที่จะเรียกร้องในเรื่องนั้นก็จะหมดไป เรียกว่า “ขาดอายุความ” ซึ่งผู้ที่ต้องถูกบังคับตามสิทธิเรียกร้องนั้นก็มีสิทธิปฏิเสธไม่ปฏิบัติตามที่ผู้นั้นเรียกร้องได้ โดยไม่ผิดกฎหมาย เดิมทีคดีบัตรเครดิตมีอายุความในการฟ้องร้องภายในกำหนด 10 ปี แต่ต่อมามีคำพิพากษาฎีกาตีความในเรื่องอายุความของบัตรเครดิตไว้ว่าเป็นการเรียก เอาค่าที่โจทย์ได้ออกเงินทดรองไป มีอายุความ 2 ปี ซึ่งเป็นกรณีทั่วไป ที่ธนาคารซึ่งเป็นเจ้าหนี้จะต้องใช้สิทธิฟ้องร้องให้ลูกหนี้ชําระหนี้ภายในกําหนดเวลา 2 ปี นับแต่ลูกหนี้ได้ชําระหนี้แก่ธนาคารครั้งสุดท้าย ถ้าหากธนาคารไม่ฟ้องร้องในเวลา  2 ปี คดีก็ขาดอายุความลูกหนี้ก็พ้นความรับผิดไม่ต้องชําระหนี้ แต่แม้ว่าคดีขาดอายุความไปแล้วก็ตามถ้าธนาคารเจ้าหนี้ยื่นฟ้องมาแล้วและลูกหนี้ไม่ยื่นคําให้การแก่คดีภายในกําหนดของกฎหมายลูกหนี้ก็แพ้คดีอยู่ดี แต่ทางที่ดีอย่าเป็นหนี้เลยจะดีกว่า.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : อายุความบัตรเครดิต – ไขปัญหาผู้บริโภค

Posts related