นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่าประเทศ เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 9-13 มิ.ย. นี้ กรมฯ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการประสานงานการดำเนินการภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนครั้งที่ 15 ที่ จ.เชียงใหม่ เพื่อร่วมกันพิจารณา และผลักดันการดำเนินการภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน ที่ต้องเปิดเสรีเพิ่มขึ้น ก่อนที่อาเซียนจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในปี 58 เบื้องต้นจะผลักดันให้กัมพูชาลาว พม่าและเวียดนาม ยกเลิกภาษีในส่วนที่เหลือ ให้เหลือ 0%ภายในปี 58 หลังจากที่ประเทศสมาชิกเดิมทั้ง 6 ประเทศ ได้ลดภาษีนำเข้าเหลือ 0%ไปแล้วตั้งแต่ปี 53 ที่ผ่านมา“นอกจากนี้ ประเทศอาเซียนยังได้หารือ เพื่อหาแนวทางในการขจัดมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี ที่เป็นอุปสรรคทางการค้าระหว่างกันในอาเซียน ซึ่งไทยได้ใช้โอกาสนี้หยิบยกและติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหามาตรการขออนุญาตนำเข้าพืชสวนของอินโดนีเซีย เพราะกระทบต่อการส่งออกสินค้าพืชสวนของไทยไปยังอินโดนีเซีย รวมถึงจะขอความคืบหน้าการแก้ปัญหาการขออนุญาตนำเข้าไก่สดของฟิลิปปินส์ หลังจากที่ฟิลิปปินส์ได้ปลดล็อคยกเลิกการห้ามนำเข้าแล้ว”ส่วนประเด็นอื่น ๆ อาเซียนได้หารือการเร่งรัด ด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้า เพื่อส่งเสริมการเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเสรีในกลุ่มอาเซียนภายในปี 58 โดยเฉพาะการเริ่มเจรจาจัดทำระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง โดยผู้ส่งออก เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้ส่งออก นอกจากการใช้หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า และการจัดทำคลังข้อมูลการค้าของอาเซียน เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลด้านมาตรการทางการค้าทั้งหมดของทุกประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็นนี้อาเซียนกำหนดเป้าหมายให้แล้วเสร็จภายในปี 58 พร้อมกับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี)อย่างไรก็ตาม ในการประชุมครั้งนี้ อาเซียนได้จัดให้มีการประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ว่าด้วยความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน และการประชุมคณะอนุกรรมการความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน ด้านกฎถิ่นกำเนิดสินค้า ซึ่งกรมศุลกากรเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักด้วย

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : อาเซียนจี้ลาว-พม่าลดภาษีเหลือ0%

Posts related