นางอรรชกา สีบุญเรือง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กรมฯได้ลงพื้นที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าโอท็อปภูมิปัญญาไทยมุ่งยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์โอท็อปผ่านโครงการพัฒนามาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายโอทอปตลอดกระบวนการผลิตและและทดสอบตลาดจากการพัฒนา ซึ่งเป็นการร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ”ภายใต้ “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายก้าวสู่สากล” เพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการโอท็อปประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายทั่วประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติและเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(เออีซี) ในปี 58 นี้ทั้งนี้กรมฯจะเน้นการให้ความรู้ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำ ปลายน้ำ และนวัตกรรมต่างๆ นำร่องพัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายโอทอปจ.นครราชสีมา และจะขยายสู่ภูมิภาครวมโดยตั้งเป้าพัฒนาผู้ประกอบการมากกว่า 200 รายและยกระดับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โอท็อปประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายไทยสู่ตลาดสากลไม่น้อยกว่า 150 ผลิตภัณฑ์นางสุทธินีย์ พู่ผกา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอกล่าวว่า สำหรับ "โครงการพัฒนามาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายโอท็อปตลอดกระบวนการผลิตและทดสอบตลาด"สถาบันฯได้วางแผนการดำเนินงานลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลวิธีการผลิต วัตถุดิบ เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ผู้ประกอบการต้องการส่งออกจากนั้นจึงนำกลับมาทดสอบตามมาตรฐานสากล หากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่ตรงตามมาตรฐานจะมีการส่งทีมที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญเพื่อวิเคราะห์ปัญหาพร้อมให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามสากลโดยที่ผ่านมาปัญหาส่วนใหญ่คือผู้ประกอบการเลือกใช้วัตถุดิบให้สีหรือสีย้อมที่ไม่ได้คุณภาพ มีสารตกค้างต่างๆ รวมทั้งกระบวนการย้อมที่ไม่คงที่ ส่งผลให้ผ้าตกสีซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการไทยไม่สามารถก้าวถึงตลาดต่างประเทศได้

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : อุตสาหกรรมอัพเกรดผ้าโอท็อป

Posts related