โดยปกติเด็กนักเรียนที่มีปัญหาด้านการได้ยินจะมีอุปกรณ์เครื่องช่วยฟังใส่ไว้แต่ละบุคคล แต่เมื่อภายในห้องเรียนมีเด็กนักเรียนจำนวนมากมาเรียนรวมกัน ทำให้เด็กนักเรียนซึ่งนั่งอยู่ด้านหลังไม่ได้ยินเสียงของอาจารย์ผู้สอน หรือได้ยินเสียงไม่ชัดเจนได้  เนื่องจากระยะทาง และเสียงรบกวนโดยสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟูและอำนวยความสะดวก  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  ร่วมกับโรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และทีมวิจัยจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินโครงการพัฒนาอุปกรณ์ช่วยการได้ยินระดับอุตสาหกรรม ระยะที่ 2  ขึ้น โดยพัฒนาเป็น อุปกรณ์ช่วยการสื่อสารสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านการได้ยินภายในห้องเรียนŽ (Classroom Assistive Listening System) ทีมวิจัยจากเนคเทค บอกว่า อุปกรณ์ดังกล่าวจะช่วยเหลือการสื่อสารระหว่างเด็กที่มีปัญหาทางด้านการได้ยินกับคุณครูภายในห้องเรียน โดยเฉพาะในระหว่างการเรียนการสอน  โดยจะช่วยเพิ่มความสามารถในการได้ยินของเด็กนักเรียนให้มากขึ้น  โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องตำแหน่งที่นั่งของเด็กนักเรียนภายในห้องเรียน ตัวอุปกรณ์หลัก ๆ ประกอบด้วย ส่วนภาคส่ง ซึ่งจะอยู่กับคุณครูผู้สอน และภาครับที่อยู่กับนักเรียนแต่ละคน สำหรับการใช้งานสัญญาณเสียงพูดของคุณ ครูจะถูกส่งผ่านไมโครโฟน ของภาคส่ง และสัญญาณ เสียงนี้จะถูกส่งสัญญาณแบบไร้สาย ผ่านคลื่นความถี่วิทยุ 2.4 GHz จากคุณครูผู้สอนไปยังส่วนภาครับที่อยู่กับเด็กนักเรียน โดยเด็ก ๆ จะได้ยินเสียงคุณครูผู้สอนผ่านทางหูฟังซึ่งถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ อุปกรณ์นี้สามารถรับ-ส่งสัญญาณ ได้ไกลสูงสุด 30 เมตร ผู้ใช้สามารถปรับแต่งความดังเสียงตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานแต่ละคน ที่สำคัญนักวิจัยบอกว่าราคาประหยัด มีความทนทาน ใช้ถ่านแบบชาร์จไฟได้ ซึ่งสามารถใช้งานได้สูงสุด 8-10 ชม. สำหรับการทดสอบภาคสนาม ได้ผ่านการทดสอบใช้งานจริงในห้องเรียนกับเด็กนักเรียนที่มีปัญหาทางการได้ยินจากโรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชฯ มาแล้ว และล่าสุด…เนคเทคได้ส่งมอบอุปกรณ์ดังกล่าวให้กับโรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชฯ จำนวนเครื่องส่ง 2 เครื่อง และเครื่องรับ 10 เครื่อง ทั้งหมดนี้ก็เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการเรียนการสอนให้กับครูและนักเรียนที่ประสบปัญหาทางการได้ยิน. นาตยา คชินทร Nattayap.k@gmail.com

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : อุปกรณ์ช่วยนักเรียนที่มีปัญหาทางการได้ยิน – ฉลาดคิด

Posts related