บริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น (เอชดีเอส) ธุรกิจในเครือของบริษัท ฮิตาชิ จำกัด  เปิดตัวต้นแบบการจัดการเนื้อหาทางการแพทย์เป็นครั้งแรก เพื่อช่วยสนับสนุนโมเดลการใช้งานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (ElectronicMedical Records Adoption Model: EMRAM) ที่จัดทำโดยสมาคมระบบการจัดการและระบบสารสนเทศบริการสุขภาพ(Healthcare Information and Management Systems Society: HIMSS) ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต้นแบบนี้จะช่วยให้องค์กรด้านสุขภาพสามารถนำมาประยุกต์ใช้และวางแผนการลงทุนด้านไอทีได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อนำระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (EMR) มาใช้ในการก้าวสู่องค์กรสถานพยาบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบ ปัจจุบันสถานพยาบาลทั่วโลกกำลังนำแอพพลิเคชั่นEMR มาใช้ในองค์กรกันอย่างแพร่หลาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการบริการและการรักษาให้ดียิ่งขึ้นทางสมาคม HIMSS จึงได้จัดทำโมเดล EMRAM สำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก8 ระดับเพื่อมาตรฐานในการสนับสนุนและให้คำแนะนำแก่องค์กรด้านสุขภาพ จอห์นนี มาผู้จัดการทั่วไปฝ่ายโซลูชั่นสำหรับภาคธุรกิจประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัท ฮิตาชิดาต้า ซิสเต็มส์ กล่าวว่า สถานพยาบาลและธุรกิจด้านสุขภาพเป็นกลุ่มองค์กรที่มีข้อมูลขนาดใหญ่(Big Data) และกำลังประสบกับการเพิ่มจำนวนที่มากขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งในด้านปริมาณและความหลากหลายของข้อมูลเมื่อนำแอพพลิเคชั่นEMR เข้ามาใช้งาน ในขณะที่ข้อมูลผู้ป่วยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่ององค์กรจึงจำเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่สามารถปรับขยายได้ในระดับสูงเพื่อสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยรวมทั้งลดต้นทุนการเป็นเจ้าของโดยรวม นายมารุต มณีสถิตย์กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ พีทีอี ลิมิเต็ดกล่าวว่า  ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (ElectronicMedical Record – EMR) สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในด้านการจัดการเอกสารได้อย่างมากรวมทั้งลดความผิดพลาดและการทำงานที่ซ้ำซ้อนได้   ตลาดเมืองไทยมีศักยภาพพร้อมที่จะนำระบบ EMRมาพัฒนาใช้เป็นระดับสูง อาทิ เช่น ระดับ 7ที่เป็นสภาพแวดล้อมแบบไร้กระดาษ ซึ่งมีความพร้อมใช้งานได้ 100%และมีความมั่นคงต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ   และยังนำไปใช้ร่วมกับระบบต่างๆ  ปรับขยายในการรองรับธุรกิจในอนาคตและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ฮิตาชิอวดระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์

Posts related