ครม.คลอด 3 เกณฑ์แนวทางจัดทำงบประมาณปี 58 คาดเสนอให้สภาฯพิจารณาวาระแรกได้ 28-29 พ.ค. 57
น.ส.สุณิสา เลิศภควัต รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.เห็นชอบแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 58 ใน 3 แนวทางคือต้องดำเนินการในลักษณะบูรณาการ เพื่อให้การกำหนดงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดและสอดคล้องซึ่งกันและกัน รวมทั้งบรรดาส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น และหน่วยงานหลักต้องร่วมกันทบทวน ปรับปรุง เป้าหมาย กยลุทธ์ ตัวชี้วัดผลสำเร็จของยุทธศาสตร์ประเทศ เพื่อให้ทุกอย่างบรรลุวัตถุประสงค์ รวมทั้งกำหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ต้องจัดทำแผนความต้องการงบลงทุน ตามหลักเกณฑ์พิจารณาแผนความต้องการของงบลงทุนให้ชัดเจน นอกจากนี้ครม.ยังเห็นชอบปฎิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 58 ที่เบื้องต้นคาดว่าจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาในวาระแรกได้ภายในวันที่ 28-29 พ.ค.57 ก่อนผ่านกระบวนการและนำขึ้นทูลเกล้าฯถวายในวันที่ 8 ก.ย. เพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป น.ส.สุณิสา กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี ได้ย้ำในที่ประชุมครม.โดยขอให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาในเรื่องของการเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปี 58 อย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนกับงบลงทุนในโครงการเงินกู้ 2 ล้านล้านบาท เพราะส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ที่นำมาลงทุนในระบบคมนาคมขนส่งเป็นหลัก จึงต้องกำกับดูแลและพิจารณาให้ชัดเจนและรอบคอบ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เกณฑ์จัดทำงบประมาณปี 58 ผ่านฉลุย

Posts related