นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยถึงผลสำรวจความคิดเห็นของเกษตรกร ศูนย์วิจัย ธ.ก.ส.เกี่ยวกับแหล่งที่มาของการใช้จ่ายในการผลิตและในครัวเรือนของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าว ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ช่วงเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่กว่า 30.7% ต้องการให้รัฐบาลเร่งจัดหาเงินมาจ่ายในโครงการดังกล่าว เพราะปัจจุบันเกษตรกรเริ่มหันมาทำอาชีพเสริมในช่วงรอเงินรับจำนำข้าวเพิ่มขึ้น 30.7% เพื่อนำรายได้มาใช้จ่ายในครัวเรือน รองลงมาคือ การกู้เงิน 28.5%, การใช้เงินฝาก 21.9%, บัตรสินเชื่อเกษตรกร 8.8% และแหล่งอื่น ๆ 5.8% ขณะเดียวกัน เกษตรกรยังต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือในการยกระดับราคาและรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร  และสนับสนุนการลดต้นทุนการผลิต ส่วนความช่วยเหลือที่ต้องการจาก ธ.ก.ส.มากที่สุด คือ การลดดอกเบี้ยเงินกู้ในมาตรการช่วยเหลือของธนาคาร การขยายเวลาการชำระหนี้ออกไป และการขยายวงเงินสำหรับการกู้รอบการผลิตใหม่ เนื่องจากเกษตรกรมีความจำเป็นต้องใช้วงเงินในการผลิตทางการเกษตร ทั้งนี้ จากผลสำรวจความคิดเห็นเกษตรกรที่ผ่านมา พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าว เลือกใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกรกว่า 65.7% รองลงมา ได้แก่ การกู้เงิน 59.1%, การใช้เงินฝาก 28.5%, รายได้และอาชีพเสริม 16.1% และแหล่งอื่นๆ เช่น ยืมเงินจากญาติพี่น้อง เพื่อนและคนในชุมชน โดยไม่เสียดอกเบี้ย การเชื่อปัจจัยการผลิตจากร้านค้าในท้องถิ่น และการนำทรัพย์สินมีค่าไปขายหรือจำนำ 12.4% อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ ธ.ก.ส.ได้ทยอยจ่ายเงินโครงการรับจำนำข้าวให้กับเกษตรกรแล้วกว่า 800,000 ราย คิดเป็นวงเงินรวมกว่า 100,000 ล้านบาท ยังเหลือเกษตรกรที่ยังอยู่ระหว่างรอจ่ายอีก 720,000 ราย หรือคิดเป็นวงเงิน 82,000 ล้านบาท โดยแนวทางการชำระคืน จะมาจากการระดมทุนผ่านกองทุนช่วยเหลือชาวนาอีก 10,000 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีก 70,000 ล้านบาท จะมาจากการเร่งขายข้าวของกระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่ช่วงหลังเดือน พ.ค. ซึ่งจะมีวงเงินเข้ามาเดือนละ 8,000- 10,000 ล้านบาท สำหรับใช้ชำระหนี้ให้กับเกษตรกร และคาดว่าจะจ่ายคืนได้ครบทุกรายอย่างช้าที่สุดภายในเดือนธ.ค.57-ม.ค.58 ทั้งนี้ การระดมทุนผ่านกองทุนเพื่อช่วยเหลือชาวนาที่ผ่านมา ทั้ง 3 กองทุน มียอดเงินสมทบล่าสุด ณ วันที่ 15 พ.ค.แล้วรวมกว่า 11,714 ล้านบาท โดยจำนวนนี้ได้อนุมัติจัดสรรออกไปแล้ว 10,500 ล้านบาท และอยู่ระหว่างกระบวนการจ่ายเงินคืนให้เกษตรกรแล้ว ส่วนที่เหลืออีก 9,000 ล้านบาท ยังมั่นใจว่าจะได้การสมทบจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งที่ผ่านมาได้ประสานงานไปยังส่วนราชการจังหวัดแล้ว และคาดว่าจะมีเงินสมทบจนถึงสิ้นเดือนพ.ค.นี้ ตามเป้าหมายกองทุนที่วางไว้ 20,000 ล้านบาท สำหรับในวันที่ 19 พ.ค.นี้ จะประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส. เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และการดูแลชาวนา ผ่านกองทุนเพื่อช่วยเหลือชาวนา และแนวทางการขยายวงเงินกองทุนเพิ่มเป็น 40,000 ล้านบาท จากเดิม 20,000 ล้านบาท ขณะที่อัตราผลตอบแทนที่กำหนดไว้ที่ 0.63% ต่อปี นั้น มองว่าอาจจะไม่ปรับเพิ่มขึ้น เพราะสหภาพ ธ.ก.ส.ไม่เห็นด้วย และอาจเป็นภาระต่อธนาคาร รวมทั้งยังหารือถึงแนวทางต่อไปที่ธนาคารจะให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรทุกกลุ่ม เช่น การจัดสินเชื่อรายละไม่เกิน 100,000 บาท ซึ่งขณะนี้มีเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมแล้วกว่า 20,000 ล้านบาทอีกด้วย

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เกษตรกรจี้รัฐเร่งจ่ายเงินจำนำข้าว

Posts related