นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 57 ว่าขณะนี้มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 5.42 หมื่นราย พื้นที่นาข้าว 8.12 แสนไร่ คิดเป็นสัดส่วน 54.28% ของเป้าหมาย โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการถึง 73% ของพื้นที่เพาะปลูกข้าวที่เอาประกัน  ทั้งนี้ ธ.ก.ส.จะให้เจ้าหน้าที่เร่งทำความเข้าใจกับเกษตรกรถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการนี้ โดยเฉพาะการได้รับเงินชดเชยความเสียหายเมื่อประสบภัยธรรมชาติจากรัฐบาลไร่ละ 1,113 บาทแล้ว ยังได้เงินชดเชยจากการประกันภัยตามโครงการอีกไร่ละ 1,111 บาท รวมเป็นเงินชดเชยไร่ละ 2,224 บาท “ภัยธรรมชาติมักเกิดรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกปี การที่เกษตรกรได้รับเงินชดเชยจากภาครัฐเมื่อรวมกับการทำประกันภัย นอกจากช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระหนี้สินแล้ว เกษตรกรยังมีเงินทุนเพียงพอสำหรับทำการผลิตรอบใหม่ได้โดยไม่ต้องกู้ยืมเพิ่มขึ้น ถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้เบี้ยประกันที่จ่ายยังไม่สูงมากเพราะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ จึงอยากให้เกษตรกรที่ยังไม่ทำประกันภัยข้าวนาปีให้รีบทำประกันภัยก่อนถึงวันสิ้นสุดโครงการวันที่ 31 ธันวาคมนี้ ทั้งนี้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมาและได้ทำประกันภัยไว้นั้น ให้ดำเนินการแจ้งความเสียหายที่สำนักงานเกษตรอำเภอเพื่อทำแบบรายงานข้อมูลความเสียหาย (กษ.02) และแจ้งขอรับค่าสินไหมทดแทนได้ที่สำนักงาน ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศ”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เกษตรกรเข้าร่วมประกันภัยนาข้าวพุ่ง

Posts related