นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า การเก็บภาษีมรดกตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะไม่กระทบกับคนยากจนและผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับมรดกตกทอด โดยกฎหมายจะกำหนดว่ามรดกที่ผู้ให้หรือผู้รับต้องมีมูลค่าเท่าไร ถึงต้องเสียภาษีมรดกให้กับกรมสรรพากร โดยรายละเอียดของภาษีดังกล่าวกำลังหารือกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งจะแลกเปลี่ยนแง่มุมต่างๆ กันอย่างละเอียด เพื่อให้การเก็บภาษีสร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้ผู้มีมากต้องเสียภาษีมาก และกระจายรายได้ไปให้ผู้ที่มีน้อยกว่า คาดว่าจะสามารถสรุปได้ในเร็ว ๆ นี้ทั้งนี้ แนวทางการเก็บภาษีมรดกที่มีการหารือกัน มีทั้งการเก็บภาษีมรดกจากกองมรดก โดยให้เสียภาษีก่อนที่จะแบ่งให้กับผู้รับมรดก โดยกำหนดว่ากองมรดกต้องมีมูลค่าเท่าไรถึงจะต้องเริ่มเสียภาษีมรดก นอกจากนี้ยังเก็บภาษีมรดกจากผู้ที่ได้รับ จะกำหนดว่าผู้ที่รับมรดกมูลค่าเกินเท่าไรถึงต้องเสียภาษีมรดก“กรณีที่ชาวนาได้รับมรดกเป็นที่นาไม่กี่ไร่ ไม่ต้องเสียภาษีมรดกอย่างแน่นอน การออกกฎหมายเก็บภาษีมรดก ต้องไม่กระทบกับการกระจายรายได้ฐานราก ซึ่งเป็นนโยบายที่ คสช. ให้ความสำคัญ เพื่อให้คนจนหรือรายได้น้อยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทางกรมสรรพากรจึงไม่อยากให้คนจนหรือมีรายได้น้อยกังวล เพราะการกำหนดมูลค่าของมรดกที่ผู้ให้หรือผู้ได้รับต้องมีมูลค่าสูงระดับหนึ่ง ถึงต้องเสียภาษีมรดก”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เก็บภาษีมรดกไม่กระทบกับคนยากจน

Posts related