นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองอธิบดี กรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ได้เพิ่มความเข้มงวดในการออกใบ และขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะทุกประเภท ทั้งใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ รถสามล้อสาธารณะ และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ทั้งในส่วนของผู้ขอใหม่ และขอต่ออายุ โดยผู้ที่ยื่นคำขอใบอนุญาตจะต้องดำเนินการตรวจสอบประวัติอาชญากร ที่สถานีตำรวจ หรือพิสูจน์หลักฐานจังหวัด หรือกองทะเบียนประวัติอาชญากรพร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมค่าตรวจสอบข้อมูลประวัติอาชญากรเพื่อเป็นการป้องกัน มิให้บุคคลกลุ่มมิจฉาชีพเข้ามาใช้อาชีพพนักงานขับรถเป็นช่องทางในการประกอบอาชญากรรมที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน “กรมการขนส่งทางบกได้ออกระเบียบว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตขับรถในประเภทที่ต้องดำเนินการตรวจสอบประวัติอาชญากรใหม่ โดยหากผู้ขอไม่มีประวัติ หรือลักษณะต้องห้ามในการขอรับใบอนุญาตขับรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 หรือพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 กรมฯ จะพิจารณาออกใบอนุญาตให้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการรวมทั้งเสริมสร้างสนับสนุนความปลอดภัยในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะอีกทางหนึ่ง” นายอัฌษไธค์กล่าวเพิ่มว่า หลักฐานที่ใช้ในการขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะ ประกอบด้วย ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลที่ได้รับมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านใบรับรองแพทย์ออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน หลักฐานรับรองการผ่านการอบรมและจบหลักสูตรการอบรมจากกรมการขนส่งทางบกหรือโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกให้การรับรองตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก โดยในการขอต่ออายุใบอนุญาตผู้ขับรถและใบอนุญาตผู้ประจำรถสามารถยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตขับได้ล่วงหน้า 90 วันก่อนวันสิ้นอายุใบอนุญาตขับรถในแต่ละประเภท นอกจากนี้กรมการขนส่งทางบก ขอให้ประชาชนเลือกใช้รถโดยสารสาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัย เนื่องจากผู้ขับรถโดยสารสาธารณะต้องผ่านการอบรมเกี่ยวกับกฎจราจร มารยาท การขับรถ และผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อนได้รับใบอนุญาต ขับรถสาธารณะ หากพบเห็นการฝ่าฝืน เอาเปรียบผู้โดยสาร หรือพบรถ โดยสารสาธารณะที่ไม่ปลอดภัยสามารถจดรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่เกิดเหตุ หมายเลขทะเบียนรถ แจ้งที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน1584 ตลอด 24 ชั่วโมงหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เข้มจราจร ห้ามอาชญากรรม

Posts related