เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 57 พันเอก บุญชู กลิ่นสาคร ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์ ได้ร่วมกับนางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาและการจัดระเบียบรถขนส่งสาธารณะ (แท็กซี่) ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ) พันเอก บุญชู กลิ่นสาคร ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์ เปิดเผยว่า กองกำลังรักษาความสงบได้มอบหมายให้กองบังคับการควบคุมกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์เข้ามารับผิดชอบการจัดระเบียบรถแท็กซี่ใน ทสภ. โดยได้มีแนวคิดบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน ได้แก่ ทสภ. กรมการขนส่งทางบก เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ ผู้ใช้บริการ เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ครบทุกมิติ ทั้งนี้ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะทำงานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ส่วนแรกคณะทำงานด้านการจัดระเบียบลานจอดรถ ที่พักและจัดระบบคิวรถแท็กซี่ เพื่อแก้ปัญหาความแออัด ไม่เรียบร้อยบริเวณลานจอดแท็กซี่ และดูแลพื้นลานจอดชั่วคราว ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม จัดระเบียบความสะอาดในเต็นท์พักชั่วคราว พร้อมยังมีแผนการก่อสร้างอาคารถาวรเพื่อเป็นที่พักคอยแก่คนขับแท็กซี่ ตลอดจนเร่งรัดให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คีออสก์มาช่วยจัดระเบียบคิวให้แก่แท็กซี่แทนการใช้เจ้าหน้าที่ ต่อมาคือ คณะทำงานด้านการกำหนดมาตรฐานรถและคุณสมบัติผู้ขับขี มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานด้านบริการให้เป็นสากล เพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว โดยร่างกรอบมาตรฐานภายใน 1-2 เดือน ด้าน คณะทำงานด้านอัตราค่าโดยสารโดยได้ทำข้อพิจารณาเสนอให้กรมการขนส่งทางบกเร่งทำการศึกษาผลกระทบจากทุกภาคส่วน  เพื่อกำหนดอัตราค่าโดยสารใหม่ให้สอดคล้องกับค่าครองชีพในปัจจุบัน และสุดท้ายเป็ยคณะทำงานด้านกฎหมาย มีหน้าที่ผลักดันข้อกฎหมายเพื่อให้เจ้าหน้าที่ ทสภ. มีอำนาจหน้าที่เต็มที่เหมือนท่าอากาศยานอื่น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ของ ทสภ. ส่วนในกรณีการร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดของผู้ขับขี่รถแท็กซี่ต่อผู้โดยสารหรือความไม่เหมาะสมของสภาพรถ ได้มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายเคร่งครัดในการใช้กฎหมายอย่างถูกต้องเป็นธรรมเพื่อลดการเอื้อประโยชน์หรือการทุจริต ซึ่งจากสถิติการร้องเรียนในช่วงตั้งแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติกำหนดนโยบาย มีการร้องเรียนการกระทำผิด ลดลง 40%

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เดินหน้าจัดระเบียบรถแท็กซี่สุวรรณภูมิ

Posts related