เนคเทค สวทช. จับมือกรมควบคุมโรคพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกเชิงรุก  นำร่องใช้งานที่นนทบุรีก่อนขยายไปทั่วประเทศ  ดร.ทวีศักดิ์  กออนันตกูล ผู้อำนวย การสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  เปิดเผยว่า  สวทช. ได้ลงนามความร่วมมือกับกรม ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านงานระบาดวิทยาและการเฝ้าระวังควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญ โดยนำร่องด้วย “โครงการพัฒนาระบบสาร สนเทศ เพื่อสนับสนุนการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกเชิงรุก” ซึ่งดําเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  หรือเนคเทค  สวทช. ทั้งนี้โครงการนำร่องดังกล่าวประกอบด้วยระบบสำรวจลูกน้ำยุงลายด้วยแท็บเล็ตระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ หรือโปรแกรม DMLS เพื่ออำนวยความสะดวกในการบันทึกข้อมูลการสำรวจฯ และได้   มาซึ่งดัชนีทางกีฏวิทยาทันทีหลังเสร็จสิ้นการสำรวจฯ มีระบบติดตามและแจ้งเตือนสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก หรือ DMAS เพื่อรายงานสถานการณ์และกระจายข่าวสารแก่ผู้รับผิดชอบในลักษณะใกล้เคียงกับเวลาปัจจุบัน และระบบรายงาน โรคไข้เลือดออก และการสำรวจลูกน้ำยุงลายเชิงวิเคราะห์ หรือ DMAR เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในมุมมองต่าง ๆ สำหรับโปรแกรม DMLS ระยะที่  1 ปัจจุบันเริ่มดําเนินการไปแล้วประมาณ  70 % โดยทดสอบภาคสนามที่จังหวัดนนทบุรี พบว่าใช้ประโยชน์ได้จริง และจะขยายผลโดยความร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ที่เป็นจังหวัดแรกในการใช้ระบบสำรวจนี้ ส่วนการดําเนินงานในระยะต่อไป จะมีการนำข้อมูลไปสู่ระบบการแจ้งเตือน วิเคราะห์และทำนายการเกิดโรคได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำขึ้น คาดว่าภายในปี 2558 จะสามารถใช้งานทั้ง 3 โปรแกรมนี้ได้ ในจังหวัดนำร่องคือนนทบุรี ก่อนขยายไปสู่กรุงเทพฯ ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธา รวมถึงพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศต่อไป.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เนคเทคพัฒนาโปรแกรม หนุนเฝ้าระวังไข้เลือดออก

Posts related