นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯได้จัดทำคลังข้อมูลธุรกิจ โดยมีเป้าหมายให้ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน ภาครัฐ รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้นำข้อมูลทางธุรกิจไปใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูล และวิเคราะห์เพื่อประกอบการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ เช่น ต่อยอดธุรกิจ สร้างเครือข่าย ขยายการลงทุน รวมถึงนำไปสู่การกำหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ   “คลังข้อมูลธุรกิจนี้ เป็นการรวบรวมข้อมูลทางทะเบียน ข้อมูลผลประกอบการ และข้อมูลการถือครองหุ้นนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมฯ เข้าสู่คลังข้อมูล และนำมาประมวลผลเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึง และวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึกได้ตรงตามความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำเสนอผ่านเว็บไซต์กรมฯwww.dbd.go.th   ซึ่งผู้สนใจ สามารถใช้บริการได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป” สำหรับข้อมูลที่ให้บริการในระบบคลังข้อมูลธุรกิจ ประกอบด้วยข้อมูลทางทะเบียนนิติบุคคล ที่กรมฯมีอยู่ประมาณ 1.1 ล้านราย ซึ่งผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลนิติบุคคลแต่ละรายได้ เช่น ชื่อนิติบุคคล ทุนจดทะเบียน สถานที่ตั้ง สถานะนิติบุคคล คณะกรรมการของนิติบุคคล กรรมการลงชื่อผูกพันของนิติบุคคล เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีข้อมูลงบการเงิน โดยจะแสดงข้อมูลเปรียบเทียบผลประกอบการของนิติบุคคลย้อนหลัง 3 ปี ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำราดทุน และอัตราส่วนทางการเงิน  รวมถึงข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งจะแสดงรายละเอียดสถิติการจดทะเบียนจัดตั้ง เลิกกิจการ คงอยู่ ของนิติบุคคลในแต่ละช่วงเวลา เช่น รายเดือน รายไตรมาส และรายปี ขณะเดียวกันยังมีข้อมูลการลงทุนตามสัญชาติ ทั้งในแง่มุมของสัญชาติใดสัญชาติหนึ่งที่ลงทุนในธุรกิจต่างๆ หรือธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งที่มีสัญชาติต่างๆ ร่วมลงทุน    “สามารถค้นหาคู่ค้าทางธุรกิจ ซึ่งจะแสดงข้อมูลของผู้ประกอบการที่มีลักษณะเป็นแหล่งวัตถุดิบ  บริการ หรือลูกค้าที่ประกอบธุรกิจในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง   และยังค้นหาโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่วิเคราะห์โอกาส ความเสี่ยงในการลงทุนทำธุรกิจประเภทใดประเภทหนึ่ง “ +++ 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เปิดคลังข้อมูลช่วยภาคธุรกิจ

Posts related