นางอุไร ร่มโพธิหยก ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี กรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ขณะนี้ กระทรวงการคลังได้มีนโยบายเปลี่ยนแปลงภายในหน่วยงานสังกัด เพื่อผลักดันการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพและเพิ่มศักยภาพการให้บริการประชาชน โดยเลือกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นสำนักงานคลังจังหวัดต้นแบบแห่งแรก เพื่อทำหน้าตามภารกิจของกรมบัญชีกลางไปดำเนินการในแต่ละจังหวัด ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ประกอบด้วย ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน รวมทั้งสนองรับกับนโยบายของรัฐบาล “กระทรวงการคลัง และกรมบัญชีกลางต้องการให้เกิดเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะการกำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินและของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปโดยถูกต้อง มีวินัย คุ้มค่า โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยการวางกรอบหลักเกณฑ์กลางให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติ ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การตรวจสอบภายในและการพัสดุภาครัฐ จึงได้ดำเนินจัดทำโครงการสำนักงานคลังจังหวัดต้นแบบขึ้น”ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้เริ่มนำร่องโครงการดังกล่าวตั้งแต่ปีงบประมาณ 56 โดยเลือกสำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นต้นแบบให้กับสำนักงานคลังจังหวัดอื่นๆ  โดยรูปแบบการพัฒนาสำนักงานคลังจังหวัดใช้หลัก 3 พี คือ พีเพิล การพัฒนาปรับปรุงในด้านของบุคลากร  โพรเซส การพัฒนาปรับปรุงด้านการปฏิบัติงาน การบริการ และเพลส การพัฒนาปรับปรุงด้านสถานที่และเครื่องมือ เพื่อให้สำนักงานคลังจังหวัดมีการทำงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ เป็นการยกระดับบริการให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เปิดคลังต้นแบบ

Posts related