นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก โดยคณะอนุกรรมการประจำกรุงเทพมหานคร กำหนดให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างที่ยังไม่ได้จดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือที่ยังไม่มีป้ายทะเบียนเหลือง ให้ยื่นความประสงค์ขอจัดตั้งวิน หรือขอหนังสือรับรองเพิ่มจำนวนรถจักรยานยนต์ในวินเดิม ภายในวันที่ 4 ก.ค.57 ที่สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทุกเขตที่วินจักรยานยนต์ตั้งอยู่ เพื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ตามนโยบายการจัดระเบียบรถสาธารณะของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทั้งนี้การขอหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะจะออกได้คนละ 1 คัน โดยมีอายุ 120 วันนับแต่วันออกหนังสือรับรอง และให้ถือว่าเป็นสิทธิเฉพาะตัวจะจำหน่าย จ่าย โอน หรือให้สิทธิตกทอดแก่ทายาทไม่ได้ หากพบว่ามีการซื้อขาย จำหน่าย จ่าย โอนสิทธิการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะจะมีโทษสูงสุดถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตทันที นายอัฌษไธค์ กล่าวเพิ่มว่า หลักฐานที่ใช้ในกรณีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ขอจัดตั้งวินใหม่ ประกอบด้วย แผนผังแสดงที่ตั้งวินและแผนผังการจอดรถพร้อมรูปถ่าย หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้พื้นที่ในกรณีเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล รายชื่อผู้แทนวิน 3 รายชื่อ บัญชีรายชื่อผู้ขับรถในวิน บัตรประชาชนและใบอนุญาต ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ยังไม่สิ้นอายุพร้อมสำเนา สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถ ในกรณีที่รถนั้นจดทะเบียนแล้ว หรือหลักฐานการได้มาของรถ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าซื้อ หนังสือรับรอง การเช่าซื้อ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หากไม่มีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ผู้ขอจะต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ และให้ใช้ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลหรือใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราวฉบับจริงพร้อมสำเนา และจัดทำบันทึกถ้อยคำการขอผ่อนผัน มายื่นต่อนายทะเบียนท้องที่ที่รถนั้นจดทะเบียนภายในวันที่ 31 ธ.ค.58 หากไม่ดำเนินการจะทำการเพิกถอนทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะทันที ส่วนกรณีการเพิ่มผู้ขับขี่ในวินเดิมใช้หลักฐานเช่นเดียวกับขอจัดตั้งวินใหม่ ยกเว้น แผนผังแสดงที่ตั้งวิน สำหรับกรณีรถจักรยานยนต์สาธารณะต่างจังหวัด ยังต้องขอหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะจากคณะอนุกรรมการประจำอำเภอเช่นเดิม “กรมการขนส่งทางบก ขอเชิญชวนให้ประชาชนเลือกใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัย เนื่องจากผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ถูกต้อง ได้รับการอบรมเกี่ยวกับกฎจราจร มารยาทการขับรถ และผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อนได้รับใบอนุญาต ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ” ทั้งนี้ รถจักรยานยนต์สาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมายจะสังเกตได้จากแผ่นป้ายทะเบียนรถ ซึ่งต้องเป็นสีเหลืองเท่านั้น หากพบเห็นการฝ่าฝืน เอาเปรียบผู้โดยสาร หรือพบรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ไม่ปลอดภัย สามารถจดรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่เกิดเหตุ หมายเลขทะเบียนรถ แจ้งที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เปิดทางวินจยย.เถื่อนจดทะเบียน

Posts related