ร.อ.ยงยุทธ มัยลาภ ทีมโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคสช.เพื่อขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน เห็นชอบในหลักการให้มีการแสดงเจตนารมณ์ของไทยในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย หรือเอไอไอบี เพื่อรักษาโอกาสให้ไทยมีส่วนร่วมในการกำหนดรายละเอียด การระดมเงินทุน การจัดสรรหุ้นสิทธิการออกเสียง โครงสร้างการบริหารธรรมภิบาล รวมถึงรายละเอียดของบันทึกความเข้าใจหรือเอ็มโอยู และร่างความตกเพื่อการจัดตั้งเอไอไอบีทั้งนี้เพื่อทำให้เกิดประโยชน์ต่อไทยมากที่สุด โดยยังไม่มีผลผูกพันว่าไทยจะร่วมเป็นผู้ถือหุ้นของเอไอไอบี จนกว่าการเจรจาเพื่อยกร่างจะแล้วเสร็จและมีการลงนามอย่างเป็นทางการต่อไป ซึ่งเอไอไอบี นี้ทางจีนได้เป็นผู้คิดริเริ่มจัดตั้งขึ้น เพื่อลงทุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านต่าง ๆ และยังเป็นอีกหนึ่งแหล่งลงทุนสำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทยและประเทศเอเชีย ที่กำลังต้องการเงินลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยกำหนดให้ประเทศที่ต้องการร่วมก่อตั้งต้องแสดงเจตนารมณ์ภายในเดือน ก.ค.57 นี้ร.อ.ยงยุทธ กล่าวว่า สำหรับเอไอไอบี จะมีขนาดกองทุน 1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 3.2 แสนล้านบาท โดยสมาชิกที่ก่อตั้งในภูมิภาคจะใส่เงินทุน 75% ของกองทุนฯและอีก 25% จะเป็นสมาชิกนอกภูมิภาค ซึ่งการจัดสรรหุ้นกำหนดจัดสรรตามขนาดของเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก โดยในส่วนของไทยหากมีการลงนามกันอย่างเป็นทางการแล้ว ต้องใส่เงินทั้งหมด 1.99% ของเงินกองทุน หรือคิดเป็นเงิน 993.15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 31,780 ล้านบาท โดยต้องทยอยชำระทุนก้อนแรก 198.68 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 6,356 ล้านบาท

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เปิดทางไทยเป็นสมาชิกเอไอไอบี

Posts related