แม่น้ำสายเล็ก ๆ แทบจะเดินข้ามไปมาหาสู่กันได้ ซึ่งกลายมาเป็นแนวเขตชายแดนกั้นระหว่างไทยกับเมียนมาร์อย่างแม่น้ำเมย อาจจะกลายเป็นเพียงแม่น้ำสายหนึ่งที่แปลกกว่าตรงที่ไหลย้อนกลับขึ้นไปทางเหนือแทนที่จะลงใต้เหมือนอย่างแม่น้ำสายอื่น ๆ “เพราะแนวทางของหอการค้าจังหวัดตากที่ให้การท่องเที่ยวขึ้นมาเป็นตัวนำ ก่อนจะตามไปด้วยการค้าอื่น ๆ และเมื่อมีโอกาสได้เดินทางไปสำรวจเส้นทางในบางช่วงพบว่าด่านแม่สอด-เมียวดี จะกลายเป็นเส้นทางเชื่อมโยงที่มีศักยภาพต่อไปในอนาคต โครงการเปิดประตูเออีซี เชื่อมไมตรีสองฝั่งเมยในความรับผิดชอบของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตากจึงเกิดขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายปี 2558” คุณสุจิตรา จงชาณสิทโธ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือ ททท. ระบุ จังหวัดตากเป็นจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ประชาชนมีความหลากหลายทั้งในด้านศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณี อาชีพส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมากมาย อาทิ แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เชิงอนุรักษ์ เชิงศาสนา เชิงประวัติศาสตร์ และยังเป็นจังหวัดการค้าชายแดนที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาร์ เชื่อมโยงการเดินทางระหว่างกันผ่านสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาร์ ที่อำเภอแม่สอดสู่จังหวัดเมียวดีของเมียนมาร์ ปัจจุบันอำเภอแม่สอดได้รับการยกฐานะการปกครองเป็นเทศบาลนครแม่สอด และมีแนวโน้มที่จะพิจารณา 3 อำเภอชายแดน ได้แก่ แม่สอด พบพระ และแม่ระมาด จ.ตาก จัดตั้งเป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษด้านการค้า การลงทุน ดังนั้นแม่สอดจึงถือเป็นเมืองท่าสำคัญ หรือเป็นประตูเส้นทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน สังคม และเปรียบเสมือนศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญ ที่นำรายได้เข้าสู่จังหวัดตากเป็นจำนวนมากด้วย โดยมีเส้นทางเชื่อมต่อเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ อาทิ ทิศเหนือผ่านแม่สะเรียงถึงแม่ฮ่องสอน ทิศใต้ถึงน้ำตกทีลอซู อ.อุ้มผาง ทิศตะวันตกติดกับเมียนมาร์ และทิศตะวันออกเข้าไปถึง อ.เมือง จ.ตาก ก่อนจะกระจายตัวไปยังจังหวัดอื่น ๆ นอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางคมนาคม อีสต์ เวสต์ อีโคโนมิก คอร์ริดอร์ ที่เริ่มจาก อ.แม่สอด เข้าจังหวัดตาก ออกไปพิษณุโลก เพชรบูรณ์ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ และมุกดาหาร ก่อนจะเชื่อมโยงไปถึงประเทศลาวและเวียดนาม ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเติบโตในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ททท.สำนักงานตากเล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมการท่องเที่ยวในลักษณะเชื่อมโยงภายในภูมิภาค และเห็นถึงความพร้อมของด่านแม่สอด-เมียวดี จึงทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมการเปิดเสรีทางการท่องเที่ยวในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยส่งเสริมให้ไทยเป็นจุดเริ่มต้นและจุดส่งท้ายในการเดินทางท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้กรอบใหม่ให้กว้างไกลกว่าเพียงเส้นพรมแดน พร้อมกับเสริมสร้างความร่วมมือและเชื่อมไมตรีด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ “ในส่วนของการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่เออีซีนั้น ททท.ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อดูแลในเรื่องนี้โดยตรงจากภาคส่วนต่าง ๆ และจะมีการกำหนดการท่องเที่ยวเชื่อมโยงในภูมิภาคให้เป็นหนึ่งในนโยบายหลักของ ททท.ในปี 2558 ด้วย เพื่อให้เกิดการเดินทางเชื่อมโยงโดยที่มีไทยเป็นศูนย์กลาง เพราะเราได้เปรียบในเรื่องของภูมิประเทศที่อยู่กึ่งกลางของประเทศสมาชิกอยู่แล้ว เส้นทางจากเมืองเมียวดีเป็นระยะทางใกล้ที่สุดที่จะเข้าไปถึงกรุงย่างกุ้งของเมียนมาร์ และยังสามารถเดินทางไปพระธาตุอินแขวนซึ่งอยู่ระหว่างทางได้ด้วย หากถนนช่วงภูเขาก๊อกกะเร็กเสร็จสมบูรณ์ เส้นทางนี้ก็จะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมระหว่างไทย-เมียนมาร์ ที่น่าสนใจ” ส่วนหนึ่งของโครงการเปิดประตูเออีซี เชื่อมไมตรีสองฝั่งเมยก็คือ คาราวานไทย-เมียนมาร์ที่จะเกิดขึ้นโดยใช้เส้นทางจาก อ.แม่สอด จ.ตาก ผ่าน จ.เมียวดี เมียนมาร์ ซึ่งนอกจากจะมุ่งตรงสู่กรุงย่างกุ้งแล้ว ยังสามารถแวะเที่ยวเมืองตามเส้นทางเป็นวงรอบ ทั้งพระธาตุอินแขวน เมืองหงสา พุกาม มัณฑะเลย์ มะละแหม่ง โดยปัจจุบันเมียนมาร์ได้มีการจัดทำถนนซูเปอร์ไฮเวย์จากเมืองหลวงเนปิดอว์มายังมัณฑะเลย์และย่างกุ้งเป็นถนนคอนกรีต 8 เลนอย่างดี นอกจากนี้ยังมีถนนบายพาสที่สร้างขึ้นเพื่อให้รถยนต์กับรถบัสนำเที่ยวใช้แยกกับรถบรรทุกโดยเฉพาะด้วย.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เปิดประตูเออีซี…เชื่อมไมตรีสองฝั่งเมย

Posts related