วันนี้(7ส.ค.)ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ้นทรัลเวิลด์ กทม. ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุทธิพรจิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)เปิดเผยว่า ได้เปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2557 ” โดยในปีนี้ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในระบบวิจัยจากทั่วประเทศเพื่อนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ภายใต้แนวคิด วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมที่ยั่งยืน  ทั้งนี้ภายในงานมหกรรมฯแบ่งเป็นส่วนการแสดงนิทรราการ ประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหัวข้อเรื่อง 9 พระอัจฉริยะภาพการวิจัย แผ่นดินไทย แผนดินทอง  นอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้โครงการหญ้าแฝก โครงการช่างหัวมันเป็นต้น นอกจากนี้ภายในงานยังมีนิทรรศการผลงานวิจัยกิจกรรมงานวิจัยจากหน่วยงานเครือข่ายในระบบงานวิจัยมากกว่า 100  หน่วยงาน ที่นำมาเสนอผลงานวิจัยมากกว่า 250ผลงาน อาทิ งานวิจัยเพื่อการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร  งานวิจัยเพื่อพลังงาน  งานวิจัยเพื่อสุขภาพและการแพทย์และงานวิจัยเพื่อจัดการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเป็นต้น    รวมทั้งมีการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าที่เป็นผลผลิตจากงานวิจัยและภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีเวทีเพื่อเจรจาธุรกิจต่อยอดงานวิจัยเพื่อเป็นเถ้าแก่น้อยของผู้ประกอบการรุ่นใหม่  การประชุม สัมนาการวิจัยของประเทศการถ่ายทอดเทคนิคการวิจัยต่างๆเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(เออีซี) อีกด้วย อย่างไรก็ตามสำหรับงานมหกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่7-11 ส.ค. นี้ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 18.00 น.  ที่ชั้น 22 – 23  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ โดยคาดว่าจะได้รับความสนใจจาก ประชาชน นักวิจัย นักวิชาการนิสิต  นักศึกษา โดยมุ่งหวังว่างานดังกล่าวจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ สร้างรายได้และที่สำคัญเกิดแรงบันดาลใจและนำไปต่อยอดประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เปิดมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557

Posts related