นายลักษณ์  วจนานวัช  ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 57 เพื่อช่วยให้เกษตรกรลดความเสี่ยงจากปัญหาภัยธรรมชาติและภัยพิบัติต่าง ๆ โดยมอบหมายให้ธนาคารเป็นผู้บริหารโครงการประกันภัยข้าว และเป็นตัวกลางระหว่างเกษตรกรผู้เอาประกันภัยกับผู้รับประกันภัย พร้อมตั้งเป้าหมายพื้นที่นาข้าวที่จะเข้าร่วมโครงการ 1.5 ล้านไร่  ซึ่งเกษตรกรสามารถซื้อประกันได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา จนถึงสิ้นเดือน ธ.ค.57 นี้ ทั้งนี้ เงื่อนไขโครงการครั้งนี้กำหนดให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ รับภาระค่าเบี้ยประกันภัยตามลำดับความเสี่ยงของพื้นที่ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ โดยคิดอัตราค่าเบี้ยประกันภัยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์ คือ พื้นที่เสี่ยงต่ำที่สุดอยู่ที่   129.47 บาทต่อไร่ เกษตรกรจะจ่ายค่าเบี้ยประกันในอัตราเพียง 60 บาทไร่, พื้นที่เสี่ยงต่ำมาก  247.17 บาทต่อไร่เกษตรกรจะจ่ายค่าเบี้ยประกันในอัตราเพียง 70 บาทไร่, พื้นที่เสี่ยงต่ำ 376.64  บาทต่อไร่ เกษตรกรจะจ่ายค่าเบี้ยประกันในอัตราเพียง 80 บาทไร่, พื้นที่เสี่ยงปานกลาง 472.94 บาทต่อไร่ เกษตรกรจะจ่ายค่าเบี้ยประกันในอัตราเพียง 90 บาทไร่ และพื้นที่เสี่ยงสูง 510.39 บาทต่อไร่ เกษตรกรจะจ่ายค่าเบี้ยประกันในอัตราเพียง 100 บาทไร่ นอกจากนี้ ธ.ก.ส. อุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยให้กับเกษตรกรที่เป็นลูกค้าอีกไร่ละ 10 บาท ทำให้เกษตรกรจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยเพียง 50-90  บาทต่อไร่ ซึ่งการประกันภัยจะคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจาก  น้ำท่วม ภัยแล้งหรือฝนทิ้งช่วง ลมพายุ อากาศหนาว ลูกเห็บและไฟไหม้  โดยได้รับชดเชย 1,111 บาทต่อไร่ ยกเว้นศัตรูพืชและโรคระบาด ได้รับการชดเชย 555 บาทต่อไร่    “เชื่อว่าจะทำได้ตามเป้าหมาย 1.5 ล้านไร่แน่นอน เพราะปัจจุบันมีเกษตรกรอยู่ 3.5 ล้านครัวเรือน คิดเป็นพื้นที่กว่า 64 ล้านไร่ ซี่งเป้าหมายดังกล่าวคิดเป้นเพียง 3% เท่านั้น หากต่อไปยิ่งเข้ามาซื้อประกันกันมากค่าเบี้ยก็จะถูกลง โดยการทำประกันภัยนาข้าวถือเป็นการจัดการความเสี่ยงในด้านการผลิตแก่เกษตรกร  เพราะในกรณีที่ประสบความเสียหาย  เกษตรกรจะได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐในเบื้องต้น 1,113 บาทต่อไร่  เมื่อรวมกับประกันภัยที่เกษตรกรซื้อไว้อีก 1,111 บาทต่อไร่  เท่ากับว่าเกษตรกรได้รับเงินชดเชยไร่ละ 2,224 บาท  ช่วยให้เกษตรกรมีต้นทุนที่สามารถเริ่มต้นการเพาะปลูกในรอบถัดไปได้ อันเป็นการบรรเทาความเสี่ยงที่เกิดขึ้น”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เปิดโครงการประกันภัยนาข้าวปี 57

Posts related