เมื่อเด็กไทยเยือน ‘เซิร์น’ – ฉลาดสุดๆ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ คัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่หลงใหลในฟิสิกส์ ให้ได้มีโอกาสพบกับนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรชั้นนำระดับแนวหน้าของโลก ณ สถาบันวิจัยฟิสิกส์อนุภาคที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่มีชื่อว่า “เซิร์น” (CERN) องค์การวิจัยนิวเคลียร์แห่งยุโรป ที่กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ภายใต้โครงการความร่วมมือไทย-เซิร์นการคัดเลือกเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ดำเนินการโดยสถาบันแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.) กระทรวงวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยี และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ในขั้นต้นคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพและคุณสมบัติที่เหมาะสม แล้วนำความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงคัดเลือกนักเรียนจำนวน 12 คน และครูผู้ดูแลนักเรียนจำนวน 2 คน เข้าร่วมโครงการ โดยทาง เซิร์น ได้จัดให้กลุ่มนักเรียนไทยและกลุ่มนักเรียนสิงคโปร์ ที่ถูกคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของประเทศ ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน โดยใช้ชื่อว่า “Singapore and Thailand Summer School” โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อเปิดโลกทัศน์ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ให้มีโอกาสสัมผัสบรรยากาศการทำงานวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคและการประยุกต์ใช้ โดยรูปแบบกิจกรรมแบ่งเป็น การฟังบรรยายจากนักวิจัยชั้นนำและการเยี่ยมชมสถานีวิจัยในเซิร์น ซึ่งสถานีวิจัยที่นักเรียนมีโอกาสได้เยี่ยมชม ได้แก่ ATLAS, Compact Muon Solenoid detector (CMS), Cloud Experiment และ CERN computing centerนอกจากจะได้ความรู้มากมายเกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาคแล้วเด็ก ๆ ยังมีโอกาสได้สัมผัสกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยของเครื่องตรวจวัดอนุภาคเพื่อค้นหากำเนิดแห่งเอกภพ น.ส.เหมือนฟ้า เนตรหาญ จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรี บอกถึงความประทับใจที่ได้รับว่า ทำให้ได้รู้จักเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทั้งด้านการพัฒนาความรู้ทางฟิสิกส์อนุภาค และทางด้านการรักษาพยาบาล ได้เห็นความทุ่มเทของนักวิจัยที่ให้ความรู้ในเซิร์น ซึ่งนักวิจัยเหล่านี้มีความสุขที่จะถ่ายทอดความรู้ในสิ่งที่เขากำลังทำอยู่ ทำให้ฟิสิกส์อนุภาคเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการประกอบอาชีพได้อีกทางหนึ่งด้านนายวทัญญู ฟูแสง จากโรงเรียน ยุพราชวิทยาลัย บอกว่า คนไทยน้อยคนนักที่จะได้สัมผัสกับเซิร์นด้วยตนเอง ไม่ต้องพูดถึงเครื่องเร่งอนุภาคและเครื่องตรวจวัดต่าง ๆ ที่ปกติไม่เปิดให้เข้าชมอยู่แล้ว การเข้าร่วมโครงการครั้งนี้เป็นการเปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับแวดวงวิทยาศาสตร์ของโลก ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี สิ่งต่าง ๆ ที่ได้พบเห็นจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้พวกเรานำมาพัฒนาประเทศชาติต่อไปในภายหน้าอย่างแน่นอนส่วนนายธิปยวิศว์ ชื่นจิตร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย บอกว่า การได้พบกับนักวิทยาศาสตร์ที่มีความชำนาญในสาขานั้น ๆ ทำให้ได้รับโอกาสในการซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ จากนักวิจัยผู้มากด้วยประสบการณ์ และทำให้ได้รับคำตอบที่ชัดเจน ถูกต้อง และแม่นยำ การเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จึงทำให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะศึกษาวิชาฟิสิกส์ในเชิงทฤษฎีให้มากยิ่งขึ้นต่อไปและนี่คือบางส่วนของความประทับใจ ที่สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับเยาวชนไทย ที่ได้มีโอกาสไปเยือน “เซิร์น” สถาบันวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคที่ใหญ่ที่สุดในโลก.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เมื่อเด็กไทยเยือน ‘เซิร์น’

Posts related