นายชัชวาลย์ บุญเจริญกิจ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า กรมทางหลวงได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท ทรานส์คอนชัลท์ จำกัด สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท อินฟรา พลัส จำกัด และบริษัท ดีไว พลัส จำกัด จัดทำแผนยุทธศาสตร์รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เพราะเหลืออีกเพียงไม่ถึง 2 ปี ก็จะมีการเปิดเสรีอาเซียนอย่างเป็นทางการแล้ว ทั้งนี้ การจัดทำยุทธศาสตร์จะใช้เป็นกรอบในการดำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณ ทั้งในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการทางหลวง บทบาทและภารกิจของหน่วยงาน ความพร้อมด้านบุคลากร และการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการวางแผนและบริหารจัดการระบบทางหลวง ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง ตามภารกิจที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนองค์กรให้มีประสิทธิภาพในอนาคต นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและความได้เปรียบในเชิงการค้าระหว่างประเทศ  รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 58 ซึ่งมีผลโดยตรงต่อโครงข่ายทางหลวงที่ต้องรองรับปริมาณจราจรระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการคมนาคมขนส่งทางถนนในด้านต่าง ๆ เช่น การจราจรติดขัด ความเสียหายของสภาพถนนและผิวทาง ความเสี่ยงของอุบัติเหตุ ผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น “ปัจจุบันเศรษฐกิจโลกได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและสามารถเชื่อมโยงกันด้วยการเปิดเสรีทางการค้ามากขึ้น ส่งผลให้ประเทศต่าง ๆ ในแต่ละภูมิภาคต้องรวมตัวกัน เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และยกระดับความสามารถในการแข่งขัน ทั้งการขยายตลาดการค้าและบริการ อันส่งผลให้เกิดรายได้เพื่อนำมาพัฒนาประเทศ ซึ่งกระบวนการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ การขนส่งสินค้าจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภค จึงเป็นเป้าหมายสำคัญที่แต่ละประเทศพยายามพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เร่งร่างยุทธศาสตร์ทางหลวงรับเออีซี

Posts related