การอาบนํ้าอุ่นสามารถช่วยให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายและสร้างความสดชื่นกระปรี้ กระเปร่าได้เป็นอย่างดี ประโยชน์ของการอาบ นํ้าอุ่นนั้นช่วยลดอาการปวดตะคริวและการเกร็งของกล้ามเนื้อ บรรเทาความปวดเมื่อยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต นํ้าอุ่นที่มีอุณหภูมิเหมาะสมซึ่งอยู่ในช่วงระหว่าง 35-45 องศาเซลเซียส จะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตให้สูบฉีดไปทั่วร่างกาย โดยอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จะช่วยทำนํ้าเย็น ๆ ให้กลายเป็นนํ้าอุ่นอาบสบายก็คือเครื่องทำนํ้าอุ่นนั่นเอง สำหรับการใช้เครื่องทำนํ้าอุ่นอย่างถูกวิธีเพื่อความปลอดภัยและประหยัดพลังงานมีขั้นตอนดังนี้ 1. เลือกเครื่องทำนํ้าอุ่นให้เหมาะสมกับการใช้งานเป็นหลัก สำหรับบ้านทั่วไปเครื่องทำนํ้าอุ่นขนาดไม่เกิด 4,500 วัตต์ ก็จะช่วยให้ประหยัดไฟฟ้าได้ 2. เลือกใช้ฝักบัวชนิดประหยัดนํ้าเพราะสามารถประหยัดนํ้าได้ถึงร้อยละ 25-75 3. ไม่ตั้งอุณหภูมินํ้าให้สูงจนเกินไป (ปกติอยู่ในช่วง 35-45 องศาเซลเซียส) 4. เลือกใช้เครื่องทำนํ้าอุ่นที่มีถังนํ้าภายในตัวเครื่องและมีฉนวนหุ้ม เพราะสามารถลดการใช้พลังงานได้ร้อยละ 10-20 5. ปิดวาล์วนํ้าและสวิตช์ทันทีเมื่อเลิกใช้งาน 6. ควรหมั่นตรวจสอบการทำงานของเครื่องให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 7. ติดตั้งสายดินเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟรั่ว ไฟดูด ทั้งนี้ คณะกรรมการว่าด้วยฉลากจึงออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากเรื่องให้เครื่องทำนํ้าอุ่นไฟฟ้าและเครื่องทำนํ้าร้อนไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก โดยต้องระบุข้อความบนฉลาก ดังนี้…ชนิดที่มีเครื่องป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วชนิดที่มีสายดินจะต้องระบุข้อแนะนำในการใช้ว่า “ต้องติดตั้งสายดินพร้อมติดตั้งเครื่องทำนํ้าอุ่นไฟฟ้าและเครื่องทำนํ้าร้อนไฟฟ้า” ส่วนชนิดที่ไม่มีเครื่องป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วชนิดที่มีสายดินให้ระบุข้อแนะนำว่า “ต้องติดตั้งเครื่องป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วชนิดที่มีสายดินและติดตั้งสาย ดินพร้อมติดตั้งเครื่องทำนํ้าอุ่นไฟฟ้าและเครื่องทำนํ้าร้อนไฟฟ้า”  คำเตือนต้องติดไว้ด้านหน้าของตัวสินค้า โดยใช้เป็นตัวอักษรสีแดงที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวอักษรอื่น ชนิดที่มีเครื่องป้องกันอันตราย จากไฟฟ้ารั่วชนิดที่มีสายดินให้ระบุคำเตือนว่า “อันตรายถึงชีวิต ถ้าไม่ติดตั้งสายดิน” ขณะที่ชนิดที่ไม่มีเครื่องป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วชนิดที่มีสายดินให้ระบุคำเตือนว่า “อันตรายถึงชีวิต ถ้าไม่ติดตั้งเครื่องป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วชนิดที่มีสายดินและไม่ติดตั้งสายดิน”  หากผู้ประกอบธุรกิจฝ่าฝืนไม่จัดทำฉลากดังกล่าวให้ถูกต้องตามกฎหมาย กรณีเป็นผู้จำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีที่เป็นผู้ผลิต ผู้สั่ง หรือผู้นำเข้า ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากเป็นผู้บริโภค ถ้าเลือกซื้อสินค้าที่ไม่มีคุณภาพก็จะทำให้เกิดอันตรายกับตัวเองและครอบครัวได้เช่นกัน…

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เลือกซื้อเครื่องทำนํ้าอุ่น อย่าลืมสังเกตฉลาก – ไขปัญหาผู้บริโภค

Posts related