นายธัชพล กาญจนกูล รักษาการผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินกำลังศึกษาเรื่องการตั้งกองทุนลูกหนี้กลุ่มข้าราชการครูทหาร ตำรวจและลูกหนี้สวัสดิการ มูลค่าประมาณ 10,000 ล้านบาท โดยเป็นลักษณะนิติบุคคลเฉพาะกิจ (เอสพีวี) ทำหน้าที่แปลงสินทรัพย์ให้เป็นหลักทรัพย์ (ซีเคียวรีไทเซชั่น) เพื่อดึงลูกหนี้กลุ่มดังกล่าวเข้ามาอยู่ในกองทุน และเตรียมเปิดหาที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งที่ผ่านมาได้หารือกับธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศ (ฮ่องกงแบงก์ )ได้เริ่มเข้ามาตีมูลค่าหลักทรัพย์ และหานักลงทุนที่สนใจเข้ามาลงทุนในกองทุนดังกล่าวแล้ว เบื้องต้นเชื่อว่ามีทั้งนักลงทุนต่างประเทศ และในประเทศเช่นกลุ่มธุรกิจประกัน ที่ต้องการลงทุนระยะกลาง สนใจเข้ามาลงทุนในกองทุนนี้"ปัจจุบันยอดหนี้กลุ่มครู ทหาร ตำรวจมียอดสินเชื่อคงค้างรวมกันกว่า 600,000 ล้านบาท ส่วนลูกหนี้กลุ่มสวัสดิการ มีมูลหนี้รวมกันกว่า 200,000 ล้านบาท มียอดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) เพียงกว่า 2 % ถ้าสามารถนำหนี้ดังกล่าวออกมาตั้งเป็นกองทุนได้ 10,000 ล้านบาท จะทำให้เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (บีไอเอส) ของธนาคารปรับเพิ่มได้อีก 1% จากปัจจุบัน บีไอเอส อยู่ที่ 11%"ทั้งนี้คาดว่าเมื่อผลการศึกษาได้ข้อสรุปจะต้องเสนอขอกระทรวงการคลังให้เห็นชอบแนวทางการจัดตั้งกองทุนนี้ก่อน เพื่อเสนอต่อไปยังคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้อนุมัติต่อไป โดยมองว่ากองทุนดังกล่าวมีความน่าสนใจ เพราะกลุ่มลูกหนี้ครูทหาร ตำรวจ และสวัสดิการเป็นกลุ่มที่มีเงินเดือนประจำ ที่ผ่านมายอดหนี้เสียก็ไม่สูงมากนัก ซึ่งคนที่เข้ามาลงทุนก็จะได้ผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยที่ตกลงกัน เชื่อว่าจะไม่ทำให้เกิดปัญหาแบบสหรัฐอเมริกาที่เอาลูกหนี้ผ่อนบ้านมามัดรวมกันทำซีเคียวรีไทเซชั่นแน่

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เล็งตั้งกองทุนลูกหนี้กลุ่มข้าราชการ

Posts related