นางเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด นายกสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย เปิดเผยภายหลังรับฟังกระทรวงอุตสาหกรรมชี้แจงแนวทางการออกใบอนุญาตรูปแบบใหม่ว่า การลดขั้นตอนการขอใบอนุญาตตั้งโรงงาน (รง.4) เหลือ 30 วัน จะส่งผลดีกับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการเอสเอ็มอี จะวางแผนขั้นตอนการดำเนินธุรกิจ และหาเงินทุนหมุนเวียนได้ทัน เนื่องจากมีกำหนดเวลาขอใบอนุญาตที่ชัดเจน โดยเสนอให้กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้เชี่ยวชาญที่จะเข้ามาร่วมตรวจสอบ เนื่องจากผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้ในการจ้างผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษา (เติร์ดปาร์ตี้) ได้ ส่วนผู้เชี่ยวชาญเอกชนที่เข้าร่วมตรวจสอบควรเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ตรงตามประเภทของแต่ละกิจการและควรร่วมรับผิดชอบหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นภายหลังนายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุต ฯ พยายามลดขั้นตอนการทำงาน เพื่อให้ออกใบอนุญาตต่าง ๆ เร็วขึ้น โดยเฉพาะใบรง. 4 โดยได้ปรับกระบวนการทำงานทั้งหมด เช่น ยกเลิกคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาอนุญาตโรงงานบางประเภท ซึ่งได้วางกฎเกณฑ์ให้กรมโรงงาน (กรอ.) และอุตสาหกรรมจังหวัดเป็นผู้ดำเนินงานทั้งหมด ,รวมถึงปรับลดขั้นตอนต่าง ๆ เกี่ยวกับการอนุญาตให้เหลือไม่เกิน 30 วัน ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้วางไว้ โดยจะกำหนดเอกสารที่ต้องใช้ในการพิจารณาอย่างชัดเจน ให้มีเติร์ดปาร์ตี้เข้ามาช่วยตรวจสอบเอกสารแทน แก้ไขกฎระเบียบให้ผู้ประกอบการปิดประกาศรับฟังความคิดเห็น และดำเนินเรื่องการขอใบอนุญาตได้พร้อมกัน รวมทั้งจะต้องบอกให้ผู้มายื่นขออนุญาตได้รู้ว่าใบอนุญาตจะเสร็จวันไหนสำหรับการตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนและผู้ประกอบการ (เอสซีไออี) เพื่อให้คำแนะนำในการขอใบอนุญาตต่างๆของกระทรวงอุตสาหกรรม เช่น รง.4 ,การขอส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ ,การขอประทานบัตรต่าง ๆ การออกใบอนุญาตต่างๆของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นต้น เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน โปร่งใส และให้ทุกหน่วยงานจัดทำคู่มือการอนุญาตและกำหนดเงื่อนไข เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินการผ่านไปอย่างรวดเร็ว“แม้ว่าการขอใบอนุญาตต่างๆจะเร็วขึ้น แต่กระทรวงอุตสาหกรรมยังคงให้ความสำคัญในเรื่องมาตรฐานสิ่งแวดล้อม และการปล่อยมลพิษต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปตามมาตารฐานที่เข้มงวดของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้ชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับโรงงานได้อย่างไม่มีปัญหา”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เล็งลดขั้นตอนขอใบรง.4 ช่วยเสริมธุรกิจ

Posts related