นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ได้ประเมินการจัดเก็บภาษี ไตรมาสแรกปีงบประมาณ 58 ตั้งแต่เดือน ต.ค.–ธ.ค.57 ที่ผ่านมา พบว่ามีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากความเชื่อมั่นของเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งการค้า การลงทุนและการใช้จ่ายต่าง ๆ เริ่มกลับมาเป็นบวก เบื้องต้นนั้น กรมฯจะดึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) มาช่วยควบคุมให้เกิดความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีให้มากขึ้นหากประชาชน, บริษัท ที่เข้าเกณฑ์ต้องเสียภาษีก็ต้องเข้าระบบ รวมถึง สร้างความเข้าใจกับผู้เสียภาษีให้มากขึ้นทั้งนี้กรมฯ ได้เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของปีงบประมาณ 57 ให้มากขึ้น เพื่อไม่ให้เก็บภาษีได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่ 100,000 ล้านบาท จากเป้าหมายรวม 1.89 ล้านล้านบาท โดยขณะนี้สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและการเมือง ถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการจัดเก็บภาษี เริ่มมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นความเชื่อมั่นของผู้บริโภค และภาคเอกชนกลับมาฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเดือน ก.ค.นี้ กรมฯ ยังจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) ได้ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ โดยดีขึ้นกว่าเป้าหมาย 1.7% ทำให้เชื่อว่าการจัดเก็บแวตช่วงที่เหลือของปี จะมีทิศทางที่ดีขึ้น“สาเหตุที่เก็บรายได้ต่ำกว่าเป้าหมาย100,000 ล้านบาทนั้นเป็นผลมาจากแรงกดดันจากปัญหาการเมืองในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลต่อภาคเศรษฐกิจ รวมถึงการเพิ่มขั้นอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจาก 5 ขั้น เป็น 7 ขั้น ทำให้ภาษีส่วนนี้หายไปถึง40,000 ล้านบาท จากเดิมคาดไว้ 20,000 ล้านบาท และเก็บแวต จากการนำเข้า 9เดือน ของปีงบประมาณ 57 หายไปอีก 48,000 ล้านบาทรวมถึงผลกระทบจากการลดภาษีนิติบุคคลที่เหลือ 20% ด้วย”ล่าสุด วันที่ 30 ก.ค.นี้ กรมสรรพากรจะเชิญสำนักงานบัญชี ที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนการทำบัญชีให้นิติบุคคล มาชี้แจงแนวทางการตรวจสอบ และจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยเน้นสำนักงานที่มีลูกค้ามากกว่า 30 รายขึ้นไป กว่า 10,000รายทั่วประเทศ เพื่อให้สำนักงานบัญชีจัดทำรายได้ รายจ่าย ทำบัญชีงบดุลให้ครบถ้วนถูกต้องที่สำคัญ ปัจจุบันการบริโภคเริ่มฟื้นตัวแล้ว ดังนั้นภาคเอกชนจะประเมินรายได้เหมือนปีที่ผ่านมา โดยอ้างว่าได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจชะลอตัวและปัญหาการเมืองคงไม่ถูกต้องนัก หากพบว่าเสียภาษขาดไปมากกว่า 25%จากที่ประเมินไว้ กรมฯจะมีมาตรการเรียกเงินค่าปรับอีก 20% ของเงินภาษีที่ชำระขาดด้วย นอกเหนือจากที่ต้องมาเสียภาษีให้ครบถ้วนแล้วเพราะเงินค่าปรับดังกล่าว กรมฯ ไม่ต้องการได้รับจากภาคเอกชน แต่ต้องการให้เสียภาษีอย่างถูกต้องนอกจากนี้กรมฯ ได้จัดโครงการอาร์ดี แคมป์ ปีที่ 7 เพื่อเป็นการสร้างวินัยการเสียภาษีของประชาชนและสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษา เรียนรู้วิชาเสียภาษี เพื่อเป็นกำลังหลักเป็นหน้าที่พลเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อม ผ่านกิจกรรมภายใต้แนวคิดคิดดี…ได้ภาษีสร้างชาติ ซึ่งจะสร้างประสบการณ์ใหม่ที่มีคุณค่าตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างทัศนคติที่ดีเกิดความภาคภูมิใจในการทำหน้าที่เสียภาษีอย่างถูกต้อง

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เล็งเก็บภาษีสรรพากรให้ได้ตามเป้าหมาย

Posts related