น.ส.จุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 58 มีหนี้ที่ครบกำหนดชำระวงเงิน 379,000 ล้านบาท ซึ่งได้เสนอให้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พิจารณา เพื่อที่จัดสรรงบประมาณปี 58 มาชำระต่อไปแล้ว แบ่งเป็น เงินต้น 247,000 ล้านบาท ซึ่งต้องตั้งงบประมาณมาชำระไม่น้อยกว่า 3% เพื่อรักษาวินัยการคลัง แต่จะชำระได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับรายได้และรายจ่ายของประเทศ ส่วนที่เหลือเป็นดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม 131,000 ล้านบาท โดย สบน.ขอให้ตั้งงบมาทั้งจำนวนเพื่อเป็นการรักษาเครดิตของประเทศนอกจากนี้ สบน.ยังเสนอแผนการชี้แจงเครดิตของประเทศในเชิงรุกมากขึ้นให้กับ คสช. พิจารณาเห็นชอบ โดยให้ผู้บริหารกระทรวงการคลังเดินทางไปหารือกับผู้บริหารระดับสูงของของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลโดยตรงทั้งทางนโยบายและมาตรการต่างๆ ซึ่งน่าจะส่งผลดีกับเครดิตของประเทศมากกว่าที่ให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อได้รับข้อมูลจากทางสื่ออย่างเดียวอย่างไรก็ตาม สบน.จะหารือกับหน่วยงานด้านเศรษฐกิจทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น สศค. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ธนาคารโลก และธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย เพื่อรับทราบนโยบายและข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจให้สอดคล้องเป็นทิศทางเดียวกัน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เสนอคสช.ชำระหนี้ครบกำหนด3แสนล้าน

Posts related