รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เตรียมเสนอแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลังปี 58 ให้ นายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง พิจารณาเห็นชอบในสัปดาห์นี้ โดยแผนการดำเนินงานประกอบด้วยเป้าหมาย 3 ด้าน คือ ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม สนับสนุนศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน และรักษาความยั่งยืนทางการคลัง สำหรับด้านแรกการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม  ประกอบด้วย 3 ภารกิจที่สำคัญ คือ ภารกิจที่ 1 การเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับคนฐานราก, ด้านภารกิจที่ 2 สร้างสวัสดิการพื้นฐานให้ทั่วถึงมีคุณภาพ และ ภารกิจที่ 3 การปฏิรูปกลไกกระจายรายได้และทรัพย์สิน โดยจะมีการนำที่ราชพัสดุมาพัฒนาให้คนรายได้น้อยเช่าอยู่อาศัย และทำกินมากขึ้น ขณะที่ด้านที่สอง การสนับสนุนศักยภาพและเพิ่มความสามารุในการแข่งขัน มี 3 ภารกิจ ได้แก่ ภารกิจที่ 1 สนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจการพัฒนาเอกชนให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม ภารกิจที่ 2 เชื่อมโยงธุรกิจเพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจภูมิภาค หรือ การเปิดประชมคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) และ ภารกิจที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน โดยต้องเร่งการลงทุนของประเทศ สนับสนุนให้เอกชนมาร่วมลงทุนกับรัฐ (พีพีพี) และการตั้งกองทุนอินฟาร์สตัคเจอร์ฟันด์ เพื่อลดภาระงบประมาณและเงินกู้ ด้านที่สาม การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง มีภารกิจที่สำคัญ 3 ด้าน คือ ด้านที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงทางด้านการคลัง จะมีการปฏิรูปภาษีของกรมสรรพากร ด้านภารกิจที่ 2 ส่งเสริมความโปร่งใสการดำเนินงานของภาครัฐ และภารกิจที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกระทรวงการคลัง โดยให้มีการปรับปรุงระบบไอทีของกรมจัดเก็บภาษี เพื่อเพิ่มความสามารถการเก็บภาษีและอำนวยความสะดวกให้กับผู้เสียภาษีมากขึ้น

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เสนอ รมว.คลังเคาะแผนกระทรวงการคลังปี 58

Posts related