นางศรีรัตน์รัษฐปานะ ปลัดกระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยว่า ขณะนี้สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และหอการค้าต่างประเทศได้รายงานว่าผู้ประกอบการเอสเอ็มอีได้แสดงความกังวลต่อสถานการณ์ทางการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจมากที่สุด โดยเฉพาะในภาคบริการด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจต่อเนื่องเช่น โรงแรม สปา รถเช่า สถานพยาบาล การจัดงานแสดงสินค้า และภาคการค้าบางส่วนเป็นต้นโดยส่วนใหญ่จะมีปัญหายอดขายสินค้า  ยอดจองห้องพัก และปริมาณนักท่องเที่ยวลดลง ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์มีแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเบื้องต้น เน้นการพัฒนาให้ผู้ประกอบการมีความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้นโดยหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงฯ มีโครงการรองรับที่จะช่วยยกระดับความพร้อมของเอสเอ็มอีมากมาย เช่น การสร้างผู้ประกอบการรายใหม่การพัฒนาธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ ทั้งธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก โลจิสติกส์ สุขภาพแฟรนไชส์ การช่วยพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ในการผลิตสินค้าและบริการ  การส่งเสริมให้นำระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการสร้างโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ นอกจากนี้เพื่อเตรียมพร้อมที่จะให้ภาคธุรกิจไทยสามารถเข้าสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(เออีซี)ได้ กระทรวงฯมีแผนที่จะผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยใช้ประโยชน์จากเออีซีโดยการจัดตั้งศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงตั้งในประเทศอาเซียนและจีนเพื่อให้บริการข้อมูลและคำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการที่สนใจตลาดอาเซียนและยังมีโครงการสนับสนุนเอสเอ็มอีเข้าสู่ตลาดเออีซีเป็นการเฉพาะด้วย                                                         

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เอสเอ็มอีกังวลสถานการณ์ทางการเมือง

Posts related