นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล ประธานสถาบันวิสาหกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มไอ) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า เตรียมสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย รวมกลุ่มเพื่อไปหาพันธมิตรทางการค้า และการลงทุน กับกลุ่มผู้ประกอบการในอาเซียน เพื่อขยายตลาดการค้าให้ใหญ่ขึ้น รวมทั้งรองรับสินค้าไทยในภาวะที่ตลาดภายในประเทศหดตัว รวมทั้งจะส่งเสริมให้เอสเอ็มอีในกลุ่มคลัสเตอร์เดียวกันไปหารือกับผู้ประกอบการขนาดใหญ่ทั้ง 42 กลุ่ม ใน ส.อ.ท. เพื่อประสานความร่วมมือทางธุรกิจ ช่วยให้เอสเอ็มอีมีความเข้มแข็งมากขึ้น“ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย ส่วนใหญ่ต่างคนต่างอยู่ขาดการร่วมมือทำงาน ทำให้ขาดความเข็มแข็ง และต่อสู้กับคู่แข่งในกลุ่มเออีซีได้ยาก ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เอสเอ็มอีในกลุ่มธุรกิจที่ใกล้เคียงกันจะต้องประสานความรร่วมมือในการผลิต และการตลาดให้มากขึ้น”ทั้งนี้ หลังจากตั้งคณะกรรมการสถาบันเอสเอ็มไอทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว จะไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอสเอ็มอีทั้งหมด เช่น สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงแรงงาน เป็นต้น เพื่อร่วมกันจัดทำแผนในการส่งเสริมเอสเอ็มอีออกไปเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในประเทศเพื่อนบ้านนอกจากนี้ หากจัดตั้งรัฐบาลใหม่เสร็จ จะเข้าไปหารือเพื่อให้รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือด้านการเงิน ออกสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้กับเอสเอ็มอีเร็วที่สุด เพื่อเยียวยาเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการเมิองให้ฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งที่ผ่านมากลุ่มเอสเอ็มอีต้องจ่ายอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ทำให้ยิ่งเสียเปรียบด้านการแข่งขัน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : เอสเอ็มอีบุกลงทุนเพื่อนบ้าน

Posts related