วันนี้ (4 มี.ค.) ที่โรงแรมเอส31 สุขุมวิท นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สพธอ. หรือ เอ็ทด้า กล่าวว่า เอ็ทด้า ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นเรื่อง "ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะแนวทางการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนอันเกิดจากการซื้อขายออนไลน์" เพื่อเตรียมจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนอันเกิดจากการซื้อขายออนไลน์ขึ้น โดยหวังว่าจะช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ซื้อสินค้าและบริการออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมสำหรับประเทศไทยอย่างไรก็ตาม ศูนย์ดังกล่าวจะเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ที่เป็นคู่ค้าสำคัญของไทย และรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน (เออีซี) ในปี 2558 ด้วย ดังนั้น การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค จะเป็นกำลังสำสัญที่จะทำให้ตลาด อี-คอมเมิร์ซ ที่ประเทศไทยที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยกว่า 25 ล้านราย จากจำนวนประชากรกว่า 60 ล้านคน ถือว่ายังมีการเติบโตอีกมาก จะเห็นได้จากมูลค่าซื้อขายออนไลน์ปี2555 อยู่ที่ 783,000 ล้านบาท ทั้งนี้ คาดว่าศูนย์ดังกล่าวจะเปิดตัวได้ในเดือน ก.ค.57 นี้ โดยใช้งบประมาณเบื้องต้น10 ล้านบาทด้าน ศ.ดร.ไผทชิต เอกจริยกร รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ประเทศไทยควรมีศูนย์ร้องเรียนที่สามารถจัดการกับปัญหาเรื่องรอ้งเรียนได้อย่างเบ็ดเสร็จ โดยผู้บริโภคไม่ต้องไปดำเนินการโดยตรงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายๆ หน่วยงาน ทั้งนี้ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว จะสามารถบริหารจัดการปัญหาเรื่องร้องเรียนได้ในที่เดียว ทั้งการรับเรื่องร้องเรียนและจัดการกับข้อพิพาทในกรณีต่างๆ เป็นต้น

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : “เอ็ทด้า” เล็งตั้งศูนย์ร้องเรียนซื้อขายออนไลน์

Posts related