รศ.ดร. วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่า การที่จะพัฒนาวิทยาศาสตร์ให้ก้าวหน้า แข็งแกร่งและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติได้นั้น จำเป็นต้องมีการพัฒนา “บุคลากร” ที่ทำงานอยู่ในแวดวงวิทยาศาสตร์เป็นสำคัญ และไม่ใช่เพียงการเตรียมความพร้อมเฉพาะ “บุคลากร” ของวงการวิทยาศาสตร์วันนี้เท่านั้น แต่จำเป็นต้องปลูกฝังและเตรียม “บุคลากรของวันพรุ่งนี้” ทั้งนี้ เกินกว่าครึ่งของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันเป็นสตรี และสตรียังได้ให้ความสนใจเข้าสู่วงการวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้นและมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ของไทยให้เจริญก้าวหน้า เอ็มเทคจึงร่วมมือกับบริษัทลอรีอัล ประเทศไทยจัดเวิร์คช็อปเชิงปฏิบัติการ “Career Building for Women in Science” ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อส่งเสริม พัฒนาทักษะ และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักวิจัยสตรีในสายงานวิทยาศาสตร์ เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จในอาชีพต่อไป นางสดับพิณ คำนวณทิพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า เวิร์คช็อปเชิงปฎิบัติการ ดังกล่าวจะ เปิดโอกาสให้นักวิจัยสตรีรวมไปถึงนักศึกษาวิทยาศาสตร์เข้าร่วมอบรมเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อความสำเร็จในอาชีพอันนำพาไปสู่การคิดค้นผลงานอันทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ ซึ่งได้มีการเชิญวิทยากรมากความสามารถซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์จากประเทศสหรัฐอเมริกา 3 ท่านจากกลุ่ม COACh for Scientists ที่ประกอบด้วยสมาชิกนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยกว่า 300 ท่าน โดยกลุ่ม COACh ได้เดินทางไปแล้วทั่วโลกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและผลักดันบทบาทสตรีในแวดวงวิทยาศาสตร์ทั่วโลกให้ประสบความสำเร็จในสายอาชีพ ด้าน ศ.ดร. สุภาพรรณ เสราภิน อาจารย์ประจำภาควิศวกรรม-วัสดุศาสตร์ University of Arizona นักวิจัยสตรีไทยเพียงหนึ่งเดียวในกลุ่ม COACh for Scientists หนึ่งในสามวิทยากรที่จะมารับหน้าที่เป็นผู้ฝึกอบรมในครั้งนี้กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีนักวิจัยสตรีเป็นจำนวนมาก และล้วนเป็นเจ้าของสิทธิบัตรและผลงานวิจัยอันน่าทึ่งมากมาย โดยหลักสูตรที่จะนำมาอบรมนักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษาในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย ทักษะการเป็นผู้นำ การแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับบทบาทการเป็นผู้นำของสตรีที่แตกต่างกันในแต่ละวัฒนธรรม รวมไปถึงเทคนิคและกลยุทธ์ต่างๆ ที่สามารถนำพาไปสู่การเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพได้ การสร้างพลังในการจูงใจและต่อรอง ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานของอาชีพนักวิจัย การเขียนและนำเสนอโครงการที่นับเป็นหัวใจสำคัญของอาชีพนักวิจัย และการตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับสากล สำหรับเวิร์คช็อปเชิงปฏิบัติการ ดังกล่าว จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2557 ที่ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ดูรายละเอียดได้ที่ www.mtec.or.th/COAChThai หรือ โทร .02-564-6500 ต่อ 4676

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : “เอ็มเทค-ลอลีอัล”จัดเวิร์คชอปเสริมทักษะนักวิจัยสตรี

Posts related