นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ตอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง เห็นชอบให้ผู้ประกอบการขนส่งรถบรรทุกไม่ประจำทางที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ(รถ 70) จะต้องจัดทำใบกำกับการขนส่ง โดยระบุชนิด น้ำหนัก และจุดส่งสินค้า เพื่อเตรียมให้หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใช้ตรวจสอบความถูกต้องโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 57 เป็นต้นไป ทั้งนี้หากผู้ประกอบการขนส่งฝ่าฝืน ไม่จัดทำใบกำกับการขนส่งให้ถูกต้องครบถ้วนจะมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ข้อหาความผิดตามมาตรา 34ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ทางราชการกำหนด และมีบทลงโทษตามมาตรา 131มีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท ส่วนรูปแบบใบกำกับการขนส่ง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติจะแจ้งให้ผู้ประกอบการขนส่งได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องละเอียดอีกครั้งต่อไป “การจัดทำใบกำกับขนส่งรถบรรทุกถือเป็นไปตามนโยบายพล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รมว.คมนาคม เพื่อแก้ปัญหารถบรรทุกไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการขนส่งทั้งการบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด การไม่ตรวจสอบสินค้าและควบคุมการบรรทุกจนเป็นสาเหตุของปัญหาอุบัติเหตุ อาชญากรรม การบรรทุกยาเสพติดให้โทษ ที่สำคัญยังเป็นการทำลายโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งถนนและสะพาน ให้เกิดความเสียหายก่อนกำหนดด้วย” ในส่วนผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกส่วนบุคคล(รถ 80) กรมฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันการบรรทุกน้ำหนักเกินไว้ในร่างกฎกระทรวงกำหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลพ.ศ. …. ด้วยเช่นกัน ซึ่งอยู่ระหว่างนำเสนอให้กระทรวงคมนาคมเห็นชอบเพื่อประกาศใช้ต่อไป นอกจากนี้กรมฯ ได้กำชับให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งประชุมหารือผู้ประกอบการขนส่งเพื่อทำความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติและเข้มงวดตรวจสอบสมรรถนะของรถและคนขับรถอย่างต่อเนื่องรวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบสภาพรถและคนขับรถบรรทุกสินค้าในขณะปฏิบัติหน้าที่บนถนนสายหลักและสายรองให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดและในอนาคตมีนโยบายที่จะออกกฎหมายเอาผิดเจ้าของสินค้าที่มีส่วนทำให้เกิดการบรรทุกน้ำหนักเกินด้วย โดยหากประชาชนพบเห็นรถบรรทุก ไม่ปลอดภัยหรือคนขับรถไม่อยู่ในสภาพ แจ้งได้ที่โทรศัพท์ 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง   

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : แก้ปัญหารถบรรทุกน้ำหนักเกิน

Posts related