นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.เมื่อวันที่ 6 พ.ค.ที่ผ่านมา ได้เห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับผู้นำครั้งที่ 8 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (ไอเอ็มที-จีที) ซึ่งเป็นการประชุมกลุ่มย่อย ในช่วงที่จะประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 10-11 พ.ค.นี้ที่กรุงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมาร์ โดยน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาการณ์นายกรัฐมนตรี จะเดินทางเข้าร่วมประชุมในฐานะประธานการประชุมในครั้งนี้ด้วยขณะเดียวกันนายวราเทพ รัตนากร รักษาการณ์รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และรมช.เกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นรัฐมนตรีประจำแผนงานไอเอ็มที-จีที จะทำหน้าที่เป็นหัวหน้ารัฐมนตรีไอเอ็มที-จีที เพื่อเสนอความคืบหน้าการดำเนินความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจในรอบปี56–57ต่อที่ประชุม จากนั้นผู้นำทั้ง 3 ประเทศสมาชิก รวมทั้งเลขาธิการอาเซียน และประธานธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย (เอดีบี) จะให้ข้อคิดเห็น เพื่อสรุปในรายงานการประชุมระดับผู้นำเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันต่อไปทั้งนี้คณะผู้แทนไทยที่จะเข้าร่วมการประชุมครั้งดังกล่าว ประกอบด้วยน.ส.ยิ่งลักษณ์นายวราเทพ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นายปรเมธี วิมลศิริ รองเลขาธิการ สศช. นางปัทมา เธียรวิศิษฏิ์สกุล ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประธานสภาธุรกิจไอเอ็มที-จีที ประเทศไทย นายภักดีหาญส์ และฝ่ายเลขานุการระดับชาติ 5คนสำหรับสาระสำคัญของร่างดังกล่าวระบุว่า การประชุมครั้งนี้ จะทบทวนความก้าวหน้าที่นำไปสู่ความร่วมมือในภูมิภาคโดยในโอกาสครบรอบ 20 ปีของแผนงานดังกล่าวควรใช้โอกาส และช่วงเวลานี้พิจารณาประสิทธิภาพการดำเนินงาน ด้วยการปรับปรุงผลผลิตของโครงการ เพื่อให้แผนดังกล่าวบรรลุเป้าหมาย โดยเฉพาะการลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาร่วมกันในอนาคต พร้อมกับยืนยันความสำคัญของแผนดังกล่าว ในฐานะอนุภูมิภาคการเจริญเติบโตเกี่ยวกับการลดช่องว่างการพัฒนาในอาเซียน และการเชื่อมโยงระหว่างกันนอกจากนี้ยังต้องยินดีต่อความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการ5 ปี (55-59) โดยมอบหมายให้นายกฯ เร่งดำเนินโครงการด้านผลิตภัณฑ์ และบริการฮาลาลส่วนด้านท่องเที่ยวต้องสร้างเส้นทางท่องเที่ยวบนลักษณะพิเศษร่วมกัน ขณะที่กด้านการค้าและการลงทุน ต้องสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนควบคู่กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ยอมรับมาตรฐานแรงงานร่วมกันเช่นเดียวกับด้านเกษตร โดยเฉพาะเกษตรแปรรูปและสิ่งแวดล้อมต้องมีกิจกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกิจกรรมสีเขียวด้วย

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : แถลงการณ์ร่วมพัฒนาภาคใต้

Posts related