รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า แนวโน้มของสถานการณ์ด้านแรงงานไทยคาดว่าอาจตึงตัวของแรงงานในบางสาขาที่มีความต้องการต่อตลาดแรงงานไม่ทันต่อความต้องการของภาคการผลิต และอัตราว่างงานจะอยู่ในระดับที่ทรงตัวหรือมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย เนื่องจากเศรษฐกิจไทยที่เติบโตชะลอลงในช่วงที่ผ่านมาเริ่มมีทิศทางฟื้นตัวดีขึ้นภายหลังจากที่สถานการณ์ทางการเมืองเริ่มมีความชัดเจนแล้ว ทั้งนี้ ปัจจัยสนับสนุนจากความชัดเจนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการเร่งรัดการเบิกจ่ายภาครัฐของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และการใช้จ่ายภาคเอกชนซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไป และจะส่งผลให้ผู้ประกอบการเกิดความมั่นใจต่อเศรษฐกิจการเมืองในประเทศ และเป็นปัจจัยต่อการตัดสินใจขยายการลงทุน ขยายงาน และรับบุคลากรเพิ่มในอนาคต  “สถานการณ์ด้านแรงงานของไทยโดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์ดี สะท้อนจากอัตราการว่างงานในเดือน พ.ค. 57 อยู่ในระดับต่ำที่ 0.9% ของกำลังแรงงานรวม ซึ่งคิดเป็นจำนวนผู้ว่างงาน 362,000 คน แต่หากพิจารณาผู้มีงานทำในตลาดแรงงานพบว่า จำนวนผู้มีงานทำในช่วง 5 เดือนแรกของปี 57 อยู่ที่ 37.7 ล้านคน หดตัว 2.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  โดยมีสาเหตุหลักมาจากการจ้างงานภาคเกษตรกรรมที่หดตัว 13.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากผลของการลดลงของผลผลิตข้าวเปลือกเป็นสำคัญ  ขณะที่การจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการอยู่ในเกณฑ์ดีโดยขยายตัวร้อยละ 4.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน” อย่างไรก็ตาม ปัญหาแรงงานของไทยส่วนใหญ่เป็นปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนแรงงานประเภทไร้ฝีมือ โดยเฉพาะการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมที่ต้องใช้แรงงานเข้มข้น เช่น อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมการผลิตเฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมการผลิตเพชรพลอย อุตสาหกรรมเครื่องหนัง เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลจากค่านิยมทางการศึกษาของเด็กไทยที่นิยมศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีมากกว่าสายอาชีพ ทำให้แรงงานที่จบออกมาสำหรับภาคการผลิตของไทยมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงาน จนนำไปสู่ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคการผลิต ทั้งนี้ ข้อมูลล่าสุดการจ้างงานในภาคการผลิต ช่วง 5 เดือนแรกมีจำนวนทั้งสิ้น 6.5 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนประมาณ 86,000 คน สะท้อนได้ว่าความต้องการแรงงานในสาขาการผลิตของไทยยังมีเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทำให้ต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าว ซึ่งปัจจุบันจำนวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงาน ในประเทศไทยมีประมาณ 1.5 ล้านคน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : แนวโน้มตลาดแรงงานไทยตึงตัว

Posts related