นายธนิตโสรัตน์ รองประธานคณะทำงานเศรษฐกิจมหภาค การเงินการคลัง สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดเผยว่า ได้จัดทำรายงานวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสำคัญของไทย โดยเฉพาะตลาดกลุ่มประเทศอาเซียนพบว่า แนวโน้มการส่งออกของไทยในตลาดกลุ่มนี้ยังมีสัญญาณในทิศทางบวกตั้งแต่ปลายไตรมาสที่4 ของปี 56 ต่อเนื่องถึงปี57 เห็นได้จากสัดส่วนการส่งออกในปี 55ที่โตถึง 24.65% เนื่องจากเศรษฐกิจภายในประเทศไม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจโลกแต่อย่างไรก็ตามยังต้องติดตามการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศที่เป็นลูกค้าของแต่ละประเทศทั้งจีน และกลุ่มประเทศจี3 คือ สหรัฐอเมริกา เยอรมัน และญี่ปุ่น อย่างใกล้ชิดด้วย สำหรับสินค้าที่มีศักยภาพส่งออกในตลาดอาเซียนตามข้อมูลในปี 55 นั้น พบว่า ไทยส่งออกสินค้าไปประเทศมาเลเซียมีมูลค่า 12,424.91 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 410,000 ล้านบาท โดยในช่วงเดือนม.ค.-ส.ค.56การส่งออกยังขยายตัวได้ 4% มีสินค้าส่งออกสำคัญเช่น ไทยส่งออกน้ำมันเป็นคู่ค้าอันดับ 2 สัดส่วน 14.19%ยางพารา เป็นคู่ค้าอันดับ 2 มีสัดส่วนการส่งออก13.35% ไก่สดแช่เย็นและแช่แข็ง เป็นอันดับ 3 สัดส่วน 3.42% สินค้าอิเล็กทรอนิกส์มาเลเซียเป็นคู่ค้าอันดับที่ 4 มีสัดส่วน 6.08% และน้ำตาลทราย เป็นคู่ค้าอันดับที่ 5 สัดส่วน 6.34%และผลิตภัณฑ์เซรามิค คู่ค้าอันดับที่ 6 สัดส่วน3.98% โดยมาเลเซียยังถือเป็นคู่ค้าชายแดนอันดับที่ 1 ของไทย มีมูลค่ารวม 560,655 ล้านบาท ส่วนประเทศอินโดนีเซีย ไทยส่งออกมูลค่า3,778.21 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯโดยในช่วงเดือนม.ค.-ส.ค.56 การส่งออกยังขยายตัวได้ 5% สินค้าส่งออกสำคัญ เช่น น้ำตาลทราย 21.57% ยานพาหนะอุปกรณ์และส่วนประกอบ 13.48% สิ่งทอ 4.73% และผลิตภัณฑ์เซรามิค 2.16% ,ประเทศกัมพูชาไทยส่งออกมูลค่า3,778.21 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สินค้าส่งออกสำคัญ เช่นน้ำตาลทราย 8.21% น้ำมันสำเร็จรูป 5.14% และผลิตภัณฑ์เซรามิค 2.40% ซึ่งกัมพูชาเป็นคู่ค้าชายแดนอันดับที่4 มีมูลค่า 63,977 ล้านบาท  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : แนวโน้มส่งออกไปอาเซียนสดใส

Posts related