นายปณิธาน จินดาภู อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) เปิดเผยว่า กรมฯ อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แร่ ในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการออกใบประทานบัตร เพื่อเปิดให้ดำเนินกิจการเหมืองแร่ และใบอาชญาบัตร ใช้สำรวจแร่ โดยในกฎหมายที่ปรับปรุงใหม่ จะมีการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมมากขึ้น จากปัจจุบันที่อำนาจการอนุมัติจะอยู่ที่รมว.อุตสาหกรรมเพียงคนเดียว ซึ่งการกระจายอำนาจในการพิจารณาดังกล่าว จะช่วยให้การอนุมัติใบอนุญาตต่างๆเป็นไปอย่างรวดเร็ว และโปร่งใสมากขึ้นทั้งนี้ในพ.ร.บ.แร่ ฉบับปรับปรุงใหม่ จะแบ่งอำนาจการออกใบประทานบัตรออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับอนุมัติโดยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จะพิจารณาประทานบัตรที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ หรือกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือเหมืองแร่ในพื้นที่ลุ่มน้ำ , ระดับอนุมัติโดยอธิบดี กพร. จะพิจารณาออกประทานบัตรในเหมืองขนาดกลาง เช่น เหมืองหิน โรงโม่หิน และระดับอนุมัติโดยผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ องค์การบริหารส่วนตำบล จะพิจารณาออกประทานบัตรเหมืองขนาดเล็ก ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น เหมืองดินขาวส่วนการออกใบอาชญาบัตรให้มีการสำรวจแร่ จะแบ่งเป็นระดับเช่นกัน คือ ระดับอาชญาบัตรพิเศษ ออกโดยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จะพิจารณาเหมืองแร่ที่มีขนาดใหญ่ตั้งแต่ 10,000 ไร่ต่อ 1 คำขอขึ้นไป ระดับอาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ ออกโดยอธิบดี กพร. หรือผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งจะพิจารณาพื้นที่สำรวจขนาดกลางไม่เกิน 2,500 ไร่ และระดับอาชญาบัตรธรรมดา มีพื้นที่สำรวจขนาดเล็ก และไม่ใช้เครื่องจักรในการสำรวจ ซึ่งจะออกอาชญาบัตรโดยอบต.“จากการหารือในเบื้องต้น มองว่าหาก อบต. ยังไม่มีความรู้ ความชำนาญด้านเหมืองแร่ จะต้องส่งเจ้าหน้าที่ กพร. ออกไปให้ความรู้ โดยในช่องแรก ขอบข่ายการอนุมัติประทานบัตร และอาชญาบัตรธรรมดา ที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ อบต. จะโอนไปให้ผู้ว่าราชการรับผิดขอบก่อน จากนั้นค่อยโอนมาให้ อบต. อีกครั้ง ส่วนกฎหมายฉบับนี้ กพร.จะเร่งเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติภายในเดือนส.ค.นี้“นอกจากนี้กรม ฯ ยังเตรียมออกข้อบังคับจ้างวิศวกรควบคุมเหมืองแร่เป็นบุคลากรที่ขึ้นตรงกับกพร. เพื่อการกำกับ หรือตรวจสอบ และรายงานเหมืองแร่ที่อาจขุดเจาะเหมืองแร่นอกเขตที่ได้รับอนุญาต หรือมีการกระทำผิดต่างๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย ต้องรายงานมายังกพร.และบังคับใช้กฎหมายต่อผู้ประกอบการอย่างจริงจัง จากที่ผ่านมาวิศวกรควบคุมเหมืองแร่จะเป็นลูกจ้างของผู้ประกอบการ ทำให้วิศวกร อาจละเลยหน้าที่ในการตรวจสอบและควบคุมเหมืองแร่ให้ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย กรมเหมืองแร่ฯ ใช้โอกาสแก้กฎหมาย ลดอำนาจรัฐมนตรี ออกประทานบัตรผูกขาดรายเดียว

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : แนะลดอำนาจรัฐมนตรี

Posts related