นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) เปิดเผยภายในงานเสวนา“ปฏิรูปการป้องกันปราบปรามคอร์รัปชั่น…อย่างเห็นผลและยั่งยืน" ว่า จะต้องดำเนินการใน 5 ด้านคือ 1.ปฎิรูปด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม โดยผู้นำและพรรคการเมือง ต้องมีเจตจำนงค์ทางการเมือง และมีนโยบายที่ชัดเจน ในการต่อต้านคอร์รัปชันให้หมดไปจากสังคมไทย โดยเฉพาะการทุจริตเชิงนโยบาย และนโยบายประชานิยม ที่มีการคอร์รัปชั่นมาก จะต้องศึกษารายละเอียด ผลกระทบที่เกิดขึ้น และความเสี่ยงในการทุจริต ก่อนที่จะจัดทำโครงการ รวมทั้งสนับสนุนให้กรรมการเลือกตั้ง ลดการซื้อสิทธิ์ขายเสียง และมีบทลงโทษผู้กระทำผิดอย่างจริงจัง รวมทั้งผลักดันกฏหมายให้ได้มาตรฐานสากล ตลอดจนตัดวงจรการให้สินบน ทั้งผู้รับและผู้ให้ ส่วนบุคคลที่แจ้งเบาะแสให้รัฐเอาผิดนักการเมือง หรือข้าราชการทุจริตควรได้รับการลดโทษ2. ควรปฎิรูปการสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนและสังคม โดยเสนอให้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือได้ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบทุจริตต่าง ๆ ต่อประชาชน และเร่งสร้างเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่นเป็นกลุ่มย่อย 3.ปฏิรูปการรณรงค์คุณธรรม จริยธรรม และการต่อต้านคอร์รัปชั่น 4. การปฏิรูปด้านมาตรการรื่องความโปร่งใส โดยเสนอให้แก้พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการปี 40 ให้ทันเหตุการณ์ และเพิ่มอำนาจประชาชนในการตรวจสอบ และเข้าถึงข้อมูล เนื่องจากประชาชนเดือดร้อนจากโครงการของรัฐที่ลงมือทำไปแล้ว และโครงการบางโครงการขาดทุน หรือแพงเกินเหตุ ขณะที่การออกแบบเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้างเอื้อประโยชน์กับคนบางกลุ่ม และ 5. การปฏิรูปสร้างความเข้มแข็งหน่วยงานต่อต้านคอร์รัปชั่นภาครัฐนั้น ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรอิสระ ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ตำรวจ อัยการ ศาลยุติธรรม และองค์กรอิสระ“ปัญหาการทุจริตในไทยมีมานานแล้ว และปัจจุบันรุนแรงมากขึ้น ส่งผลต่อภาคเศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งไม่ใช่เกี่ยวกับการเมือง แต่เป็นเรื่องผลประโยชน์ของประเทศชาติ และเป็นภัยสังคม โดยการติดตามเรื่องทุจริต ไม่ใช่กลั่นแกล้ง แต่ต้องการให้ทำของที่ผิด ให้ถูกต้อง พร้อมทั้งจะนำข้อมูลไปจัดทำแผนแม่บทการต่อต้านคอร์รับชั่น เพื่อให้เห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และหากแนวทางใดเอกชนทำได้จะทำเอง แต่ส่วนใดที่เกี่ยวข้องกับกฏหมายจะเสนอรัฐบาลชุดใหม่พิจารณาต่อไปนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร กรรมการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) กล่าวเสวนาเรื่อง "ปฎิรูปการป้องกันปราบปรามคอร์รัปชั่น…อย่างเห็นผลและยั่งยืน"ว่า จะต้องปลูกฝังสร้างความคิดที่ถูกต้องตั้งแต่เด็ก โดยเริ่มจากที่บ้าน และสถานศึกษา พร้อมสร้างจิตสำนึกให้มีความเข้มแข็งในจิตใจ และหากภาคเอกชนจะรับบุคลากรเข้าทำงา นไม่ใช่จะดูแต่ใบประกาศนียบัตรอย่างเดียว แต่ควรดูการทำความดีต่อสังคมด้วย ซึ่งมีแผนที่จะร่วมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จัดทำมหาลัยสีขาว เพื่อให้รู้ว่าอะไร ถูกอะไรผิด หากประสบความสำเร็จ จะขยายเครือข่ายในยังหน่วยงานการศึกษาอื่นเพิ่ม

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : แนะ5แนวทางจัดทำแผนแม่บทปราบคอร์รัปชั่น

Posts related