รายงานข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า การแข่งขันระดมเงินฝากของสถาบันรับฝากเงินในช่วงเดือนม.ค.ที่ผ่านมา พบว่า เริ่มชะลอความร้อนแรงลง ซึ่งสอดคล้องกับการปรับลดแผนการให้สินเชื่อตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว สะท้อนจากเดือน ก.พ. พบว่า ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ระยะเวลาฝาก รวมทั้งปรับลดอัตราดอกเบี้ยของผลิตภัณฑ์เงินฝากพิเศษที่มีอยู่เดิม และไม่ขยายเวลารับฝากผลิตภัณฑ์เงินฝากที่ครบกำหนดด้วย ขณะเดียวกัน มีธนาคารพาณิชย์บางแห่งออกผลิตภัณฑ์เงินฝากพิเศษใหม่บ้าง โดยเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 57 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง ปรับลดลงจาก ณ สิ้นเดือนม.ค. 57 มาอยู่ที่ 2.18% ต่อปี สำหรับอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมแก่ลูกค้าชั้นดี เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง ไม่เปลี่ยนแปลงจากสิ้นเดือน ม.ค.57 โดยอยู่ที่ 6.88% ต่อปี ในส่วนของเงินฝากรวมตั๋วแลกเงิน (บี/อี) ของสถาบันรับฝากเงินอื่นในเดือนม.ค.57 ขยายตัวที่ 7.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ลดลงจากเดือนก่อนหน้านี้ที่ขยายตัว 7.5% ตามการชะลอลงของเงินฝากภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ ส่วนสินเชื่อภาคเอกชนของสถาบันรับฝากเงินอื่นในเดือนม.ค.57 ขยายตัวที่ 9.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 4 ปี โดยชะลอลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเดือนก่อนที่ขยายตัว 9.9% ตามการชะลอลงของสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ที่ปล่อยให้แก่ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับแผนการปล่อยสินเชื่อและความต้องการสินเชื่อที่ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว “ประเภทสินชื่อภาคครัวเรือนที่ชะลอลงมาก ได้แก่ สินเชื่อเพื่อเช่าซื้อรถยนต์ ขณะที่สินเชื่อภาคธุรกิจชะลอลงจากภาคธุรกิจการเงินและภาคการขายส่ง รวมทั้งการขายปลีกเป็นสำคัญ”  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : แบงก์ลดการแข่งขันระดมเงินฝาก

Posts related