นายอานันท์ ปันยารชุน นายกกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารมีมติปรับเปลี่ยนโครงสร้างผู้บริหารระดับสูงโดยแต่งตั้งนายอาทิตย์ นันทวิทยา จากรองผู้จัดการใหญ่เป็น รองประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายญนน์ โภคทรัพย์ จาก รองผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย.58เป็นต้นไปและผู้บริหารทั้งสองจะรายงานตรงต่อนายวิชิต สุรพงษ์ชัยประธานกรรมการบริหาร สำหรับนางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ จะสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี58ซึ่งจะตรงกับวันที่2เม.ย.58และหลังจากนั้นจะแต่งตั้งให้นางกรรณิกาดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหารโดยการปรับโครงสร้างครั้งนี้จะนำไปสู่คลื่นลูกใหม่ครั้งที่2หรือมูฟเชนจ์เวฟในปี63ซึ่งจะเป็นธนาคารดิจิตอลและเป็นธนาคารทางเลือกที่ดีที่สุดของลูกค้าพนักงาน ผู้ถือหุ้นและสังคม นายวิชิต สุรพงษ์ชัย ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่าองค์กรของธนาคารไทยพาณิชย์ต่อไปมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นดังนั้น ผู้บริหารใหม่ทั้งสองคนต้องทำอย่างใกล้ชิดเพื่อให้องค์กรเดินไปทิศทางเดียวกันและรับผิดชอบการดำเนินธุรกิจของธนาคารโดยตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่จะทำงานบริหารการจัดการองค์กรทั้งหมดส่วนประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะทำงานเกี่ยวกับการวางนโยบายและรกำหนดยุทธศาสตร์ของธนาคารที่จะเดินต่อไป นายญนน์ กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครั้งนี้รองรับการเติบโตแบบก้าวกระโดดเน้นลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลางและนำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาให้บริการลูกค้าพร้อมปรับปรุงภาพลักษณ์สาขาและเน้นให้บริการดิจิตอลมากขึ้นเพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้ารุ่นใหม่และปรับการให้บริการตามพฤติกรรมของลูกค้าซึ่งหากธนาคารมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นจะเนื้อหอมและเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนต่างประเทศที่จะเข้ามาลงทุนในไทย

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : แบงก์ไทยพาณิชย์แต่งตั้งผู้บริหาร

Posts related