ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความสำคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมาก สามารถเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ดี รวดเร็ว เข้าใจง่าย และกลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการศึกษา ซึ่งมีการรวบรวมแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ไว้ในอุปกรณ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และอื่น ๆ มีการใช้งานอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน สามารถให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายแก่กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ดังนั้นเทคโนโลยีการศึกษาจึงมีความจำเป็นอย่างมากในยุคแห่งโลกดิจิตอล ซึ่ง บริษัทอักษรเจริญทัศน์ ผู้นำนวัตกรรมการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ได้ปฎิวัติวงการสื่อการเรียนการสอนด้วยแนวคิด “Learning Ecosystem” วิถีการเรียนรู้แบบครบวงจร มุ่งสนับสนุนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พร้อมการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิตตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับรูปแบบวิถีการเรียนรู้แบบครบวงจรนั้น ถือเป็นการปฎิวัติวงการสื่อการเรียนการสอนอีกครั้ง โดยการบูรณการองค์ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อช่วยให้เกิดประสิทธิภาพและแรงบันดาลใจในการเรียนรู้อย่างสูงสุด ผ่านสื่อการสอนต่างๆ อาทิ คู่มือครู หนังสือเรียน สื่อวิดีโอ สื่อดิจิตอล ซึ่งจะนำไปสู่ระบบการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะสำหรับเด็กไทยรุ่นใหม่
โดยรูปแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ของที่นี่คือ “อักษรทวิก” ภาพยนต์สารคดีสั้นเพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ออนไลน์ นายตะวัน เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทอักษรเจริญทัศน์ อธิบายว่า “อักษร ทวิก” เป็นสื่อการเรียนรู้แห่งโลกยุคดิจิตอล โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนศึกษาครบทุกมิติหลากหลายรูปแบบ เป็นภาพยนต์สารคดีสั้นความยาว 3 นาที สร้างขึ้นเพื่อธิบายบทเรียนที่มีเนื้อหาซับซ้อนให้เข้าใจง่าย ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสังคมศึกษา ซึ่งมีบทสรุปสาระสำคัญ พร้อมอธิบายศัพท์ต่างๆ และบทบรรยาย ตลอดจนแบบฝึกหัดทั้งระดับทั่วไปและขั้นสูง เพื่อเน้นความเข้าใจและในเนื้อหาสาระของผู้เรียน ทั้งนี้แบบฝึกออนไลน์นี้จะเป็นการเรียนควบคู่ไปกับบทเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งผู้เรียนสามารถข้าไปชมบทเรียนรายวิชาๆนั้นได้ ในลักษณะคลิปวิดีโอสั้นๆ ซึ่งจะทำให้การเรียนการสอนมีความน่าสนใจและดึงดูดผู้เรียนมากขึ้น และจะทำให้การเรียนในห้องเรียนไม่น่าเบื่ออีกต่อไป ขณะเดียวกันก็จะมีการนำร่องการใช้งานรูปแบบดังกล่าวในโรงเรียน 1,000 โรงด้วย ถือได้ว่าเทคโนโลยีกับการศึกษาเป็นสิ่งที่สามารถนำมาประยุกต์รวมกันได้ เพราะการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษา ทำให้การค้นคว้าเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ง่ายขึ้น และกว้างขวางขึ้น ดังนั้นเทคโนโลยีจึงมีความสำคัญต่อปัจจุบันเป็นอย่างมาก และคิดว่าเทคโนโลยีคือการศึกษาที่ไม่มีสิ้นสุดและจะต้องมีการพัฒนาต่อไปในอนาคต อุทิตา รัตนภักดี

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : แบบฝึกหัดการเรียนรู้ออนไลน์ – ฉลาดทันกาล

Posts related