นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.)เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 28 ก.พ. 57มีประชาชนร้องเรียนปัญหามลพิษจากโรงงานส่งมายังกรมโรงงาน ฯ จำนวน 66เรื่องส่วนใหญ่มาจากปัญหามลพิษทางกลิ่น 36 เรื่อง รองลงมาเป็นมลพิษทางเสียง 27เรื่องปัญหามลพิษทางฝุ่น 21 เรื่อง ปัญหาโรงงานเถื่อน 19เรื่องมลพิษไอสารเคมี 18 เรื่อง ควัน 17 เรื่อง น้ำเสีย13เรื่องโดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับการร้องเรียนมากที่สุด คือ อุตฯผลิตภัณฑ์จากพืช อุตฯเครื่องแต่งกาย อุตฯผลิตภัณฑ์เคมี อุตฯอาหาร อุตฯผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์รวมทั้งการซ่อมยานพาหนะทั้งนี้กรมฯ ได้เร่งดำเนินการแก้ปัญหาโดยส่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และเขตเข้าไปดำเนินการสั่งแก้ไขและปรับปรุงตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 มาตรา 37จำนวน3เรื่องดำเนินคดี 1เรื่องยุติเรื่อง 19เรื่องไม่เข้าข่าย 1เรื่องและอื่นๆ 20เรื่องอย่างไรก็ตามล่าสุดเมื่อวันที่ 3 มี.ค. กรมฯ ได้รับเรียกร้องเรียนจากประชาชนในหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ในตำบลจำปาหล่ออำเภอเมือง จังหวัดอ่างทองว่า บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง ได้ปล่อยควันมีลักษณะเปน หมอกสีขาว มีกลิ่นฉุนสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยรอบ ซึ่งการตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุพบว่ากระบวนการผลิตกรดกำมะถันสายการผลิต ที่ 1 มีการปล่อยควันมีลักษณะคล้ายหมอกสี ขาวแพร่กระจายออกนอกโรงงานก่อให้ เกิดอาการแสบตา ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจแก่ผู้อาศัยใกล้เคียง เนื่องจากการทำงานของระบบวาล์วท่อหล่อน้ำเย็นไม่ทำงานตามสภาพปกติ ลักษณะดังกล่าวมีสภาพอาจก่อให้เกิดอันตรายและความเสียหายหรือความ เดือดร้อนแก่บุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงานหรือที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงานทั้งนี้กรม ฯ ได้อาศัยอำนาจพ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535มีคำสั่งให้โรงงานหยุดประกอบกิจการโรงงานในส่วนของกระบวนการผลิตกรดกำมะถันสาย การผลิตที่ 1เพื่อแก้ไขโรงงานเช่น ปรับปรุงระบบวาล์วควบคุมน้ำหล่อเย็นให้ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งจัดให้มีมาตรการปองกันและแก้ไข ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เปนต้นโดยการปรับปรุงแก้ไขทั้งหมดต้องมีเอกสารรองรับ จากวิศวกรที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ วิชาชีพวิศวกรรมเคมีระดับสามัญวิศวกร ขึ้นไปให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มี.ค. นี้

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : แห่ร้องโรงงานสร้างความเดือดร้อน

Posts related