รายงานข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ไตรมาส 3 ที่ผ่านมา มีประชาชนร้องเรียนมายังศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) เพิ่มมากขึ้นทุกด้าน เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 โดยติดต่อผ่านช่องทางต่าง ๆ กว่า 51,709 ราย รวม 18,625 เรื่อง แยกเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขอข้อมูล คำปรึกษา 17,632 เรื่อง ส่วนใหญ่สอบถามเกี่ยวกับการลงทะเบียนล่วงหน้า เพื่อไถ่ถอนพันธบัตร เนื่องจาก ธปท.เปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติ ให้ลงทะเบียนไถ่ถอนพันธบัตรล่วงหน้าได้ 1 ปี และเป็นเรื่องร้องเรียน 889 เรื่อง เป็นเรื่องการให้บริการของสถาบันการเงินต่าง ๆ จำนวนมาก นอกจากนี้ ยังเป็นการแจ้งเบาะแส รวม 75 เรื่อง ซึ่งเกี่ยวกับการหลอกลวงโทรศัพท์มากที่สุด รองลงมาเป็นการเสนอแนะ และให้ความเห็นแก่ ธปท. 29 เรื่อง เช่น ปรับลดค่าธรรมเนียมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ค่อนข้างสูง และการเก็บค่าธรรมเนียมซ้ำซ้อน เช่น ค่าธรรมเนียมการใช้บัตรรายปี ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน และปรับลดค่าธรรมเนียมบัตรเอทีเอ็มที่มีการพ่วงประกัน “จากเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น 889 เรื่องนั้น เป็นร้องเรียนเกี่ยวกับบริการทางการเงินของสถาบันการเงินกว่า 849 เรื่อง หรือคิดเป็น 96% ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้สินเชื่อ 464 เรื่อง คิดเป็น 55% ของเรื่องร้องเรียนบริการทางการเงิน ซึ่งเรื่องร้องเรียน 3 อันดับแรก ได้แก่ การปรับโครงสร้างหนี้ เพราะลูกค้าขาดความสามารถในการชำระหนี้ โดยเฉพาะบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล ที่บางรายมีบัตรเครดิต บัตรกดเงินสดรวมกันมากถึง 14 ใบ, เงินต้นและยอดหนี้ไม่ถูกต้อง เนื่องจากไม่ได้เป็นผู้ใช้บัตร หรือแจ้งยกเลิกใช้บริการแล้ว และการกู้เงินก้อนใหม่เพื่อไปใช้เงินกู้เดิม (รีไฟแนนซ์) เกี่ยวกับการไถ่ถอนหลักประกันล่าช้าของสถาบันการเงิน ทำให้ลูกค้าเสียประโยชน์” ขณะที่ มีเรื่องเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้เพิ่มขึ้นจาก 79 เรื่อง เป็น 199 เรื่อง หรือเพิ่มขึ้น 120 เรื่อง คิดเป็น 152% เมื่อแยกเรื่องร้องเรียนด้านเงินให้สินเชื่อตามผลิตภัณฑ์ พบว่า เป็นเรื่องร้องเรียนด้านสินเชื่อบัตรเครดิตมากที่สุด 165 เรื่อง รองลงมาเป็นสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อธุรกิจ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อเช่าซื้อ ทั้งนี้ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับบริการทางการเงินของสถาบันการเงิน รองลงมาเป็นเรื่องพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ไม่เหมาะสม 161 เรื่อง ปัญหาจากเงินฝากหรือตั๋วเงิน 126 เรื่อง การขายผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์และประกันภัย 66 เรื่อง และอื่น ๆ เช่น ร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการอื่นของสถาบันการเงิน หรือบริการทางการเงินที่ไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท. เป็นต้น

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ไตรมาส3ประชาชนร้องเรียนศค.เพิ่มทุกด้าน

Posts related