น.ส.กิริฎา เภาพิจิตร นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส ธนาคารโลก (เวิล์ดแบงก์) ประจำประเทศไทย เปิดเผยถึงผลรายงานล่วงหน้า 1 ปี การจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจทั่วโลก ปี 57 จัดทำโดยเวิล์ดแบงก์และคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (ก.พ.ร.) ว่า ไทยคงอันอันดับที่ 18 และรักษาอันดับในกลุ่ม 20 ประเทศแรกของโลก จาก 189 ประเทศทั่วโลกที่ง่ายต่อการประกอบธุรกิจ เนื่องจากมีปัจจัยตัวชี้วัดที่ดีขึ้น ทั้งหน่วยงานของรัฐมีการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ ลดขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ไขกฎหมายกฎระเบียบให้เอื้อต่อความสะดวกของผู้ประกอบธุรกิจ รวมทั้ง การปรับให้บริษัทมีภาระการชำระภาษีลดน้อยลงและปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของฝ่ายนายจ้าง “รายงานดังกล่าวชี้ให้เห็นการวัดผลเรื่องความยากง่ายหรือความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ซึ่งเวิล์ดแบงก์ได้ตีพิมพ์และเผยแพร่ไปทั่วโลก ที่มีผลทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจเป็นจำนวนมาก นำรายงานดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเพื่อเข้าไปประกอบธุรกิจในประเทศต่าง ๆ ซึ่งการที่มีผลการจัดอันดับที่ดีจะแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริการของหน่วยงานภาครัฐที่พยายามปรับปรุงบริการให้สะดวกรวดเร็วขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และยังมีผลต่อการดึงดูดให้นักลงทุนสนใจเข้ามาลงทุนในไทย ส่งผลดีให้เกิดการจ้างงาน ประชาชนมีรายได้ และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดีขึ้น”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ไทยคงอันดับ 18 ในการติดต่อเจรจาธุรกิจง่าย

Posts related