นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ในการประชุมครม.วันนี้ ได้เห็นชอบการลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการซื้อขายข้าว ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลฟิลิปปินส์ โดยมอบอำนาจให้ รมว.พาณิชย์ หรือผู้ที่รมว.พาณิชย์มอบหมาย ให้เป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย ซึ่งสาระสำคัญของร่างฉบับดังกล่าว ทั้งสองประเทศตกลงที่จะซื้อขายข้าวขาวในปริมาณไม่เกิน 1 ล้านตันต่อปี ระหว่างปี 57-59 โดยมีเงื่อนไขขึ้นอยู่กับภาวะตลาดข้าวโลก และผลผลิตในทั้งสองประเทศ รวมทั้งให้ใช้ราคาตลาดระหว่างประเทศที่มีการซื้อขายจริงทั้งนี้ รัฐบาลไทยจะมอบหมายให้กรมการค้าต่างประเทศ เป็นหน่วยงานดำเนินการ โดยกรมการค้าต่างประเทศต้องมีประวัติการซื้อขายข้าวในรูปแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี)ในเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา ขณะที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ จะมอบหมายให้หน่วยงานองค์การอาหารแห่งชาติ (เอ็นเอฟเอ)เป็นหน่วยงานดำเนินการ ส่วนการจัดซื้อข้าวจากรัฐบาลไทย ทั้งสองประเทศ ต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติกฎเกณฑ์ และระเบียบว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศเป็นมาตรฐาน โดยทั้งสองประเทศจะพยายามหาข้อตกลงของราคาข้าวให้ได้ใน 10 วันสำหรับร่างบันทึกความตกลงดังกล่าว ยังมีเนื้อหาสอดคล้องกับบันทึกข้อตกลงฉบับเดิม ที่ได้จัดทำขึ้นเมื่อเดือนมิ.ย.54 โดยรัฐบาลไทยกับรัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ตกลงจะขายข้าวระหว่างกันปีละ1 ล้านตัน เป็นเวลา 3 ปี จึงเป็นโอกาสของรัฐบาลไทย ที่จะขายข้าวให้รัฐบาลฟิลิปปินส์ ในรูปแบบจีทูจี หรือเข้าร่วมประมูลซื้อขายข้าวของฟิลิปปินส์ตามข้อกฎหมายของรัฐบาลฟิลิปปินส์ โดยคาดว่า ฟิลิปปินส์จะนำเข้าข้าวในปี 57 ประมาณ 1.4 ล้านตันอย่างไรก็ตาม สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแสดงความเห็นว่า ร่างบันทึกความตกลงนี้ เป็นการจัดทำบันทึกในทำนองเดียวกับความตกลงเดิมที่เคยได้ทำไว้กับรัฐบาลฟิลิปปินส์ ซึ่งหมดอายุลงแล้วเมื่อ 31 ธ.ค.56 และเป็นเพียงกรอบความตกลง ที่ทำให้รัฐบาลไทยสามารถเข้าร่วมการประมูลขายข้าว หรือเจรจาขายข้าวในรูปแบบจีทูจีกับฟิลิปปินส์เท่านั้น ซึ่งฝ่ายไทยจะต้องเสนอราคาขายข้าว และเงื่อนไขตามการประมูลซื้อข้าวของฟิลิปปินส์ หรือทั้งสองฝ่าย ต้องเจรจาในรายละเอียดเงื่อนไขการซื้อขายในภายหลัง ขณะเดียวกัน บันทึกฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่มีการลงนามไปจนถึงวันที่31 ธ.ค.59 และอาจต่ออายุตามที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันนอกจากนี้จากการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกายังเห็นว่า ร่างบันทึกฉบับดังกล่าว ไม่ได้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายระหว่างประเทศ จึงไม่เข้าข่ายเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 180 ของรัฐธรรมนูญ และไม่เป็นการสร้างความผูกพันกับครม.ชุดใหม่

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ไทยลุยขายข้าวให้ฟิลิปปินส์

Posts related