นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ได้เห็นชอบให้จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก หรือนำร่องของไทย ใน 5 พื้นที่ชายแดน เพื่อให้ก้าวไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนได้อย่างสมบูรณ์ในปี 58 คือ อ.แม่สอดจ.ตาก,อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว,อ.คลองใหญ่จ.ตราด, จ.มุกดาหารและอ.สะเดาจ.สงขลา ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน ที่ปัจจุบันมีอยู่กว่า1ล้านล้านบาทหรือกว่า 15% ของปริมาณการค้ารวมของทั้งประเทศ ให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป เพราะล่าสุดแม้ว่ามูลค่าการส่งออกของไทยในช่วง 5 เดือนแรกจะติดลบที่ 1.2% แต่พบว่ามูลค่าการค้าชายแดนไทยกลับเติบโตมากขึ้น 10-15%“ การตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 5 เขตดังกล่าวนั้น จะเน้นการตอบสนองต่อการเป้าหมายการพัฒนา ทั้งในด้านเศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มการจ้างงาน และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้ประชาชน แก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามายังพื้นที่ตอนใน ปัญหาการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายจากเพื่อนบ้าน และปัญหาความแออัดตามด่านชายแดน”นายอาคม กล่าวว่า ในที่ประชุมหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในฐานะประธาน กนพ.ได้ย้ำมากว่า หากมีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นมาแล้ว ต้องเพิ่มรายได้ และอาชีพ ให้เกษตรกรในพื้นที่ รวมทั้งต้องส่งเสริมให้มีโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตรตามแนวชายแดน เพื่อรองรับการใช้วัตถุดิบจากเพื่อนบ้าน ก่อนการส่งออกด้วย รวมทั้งกำชับให้ดูแลปัญหาเรื่องแรงงานต่างด้าว ให้เข้าระบบและเป็นมาตรฐานนอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบหลักเกณฑ์ และวิธีการสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน 4 เรื่องคือ เรื่องสิทธิประโยชน์ สำหรับการลงทุนที่จะเป็นไปตามกฎหมายการส่งเสริมลงทุน (บีโอไอ) และเขตปลอดภาษีของกรมศุลกากร, การให้บริการจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ, การสนับสนุนการใช้แรงงานต่างด้าว และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และด่านศุลกากรในพื้นที่ เพื่อให้รองรับกิจกรรมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ และเชื่อมโยงประเทศในภูมิภาค ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ทั้งนี้ที่ประชุมได้เห็นชอบให้ตั้งคณะอนุกรรมการ 3 ชุด เพื่อเสนอแนวทางดำเนินการต่อไป โดยกำหนดให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 57 เป็นต้นไป ด้วยการกำหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เบื้องต้นจะกำหนดเป็นอำเภอก่อน เพื่อให้สะดวกต่อการดำเนินการ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ไฟเขียวตั้ง 5 เขตเศรษฐกิจพิเศษ

Posts related