พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบให้ดำเนินโครงการของกองทุนฯ ในปี 57 จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการสนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน และโครงการสนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานงานทดแทน วงเงินรวมประมาณ 400 ล้านบาท เพราะเห็นว่าเป็นโครงการที่เหมาะสมตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณกองทุนฯ ที่มีนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน “เดิมคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ได้ระบุมาว่า ให้ทบทวนงบประมาณของกองทุนในปี 56-57 ที่มีอยู่ 23 โครงการ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้ไปประชุมแล้วสรุปมาว่า หลักๆ มี 2 โครงการที่ต้องดำเนินการต่อซึ่งเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย เป็นเงินไม่สูงมากนัก ประมาณ 400 ล้านบาท ส่วนโครงการที่เหลืออยู่ก็ไม่ใช่ไม่ทำต่อ แต่บางโครงการจะนำไปบรรจุไว้ในแผนงานของปี 58 แทน เพราะพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ และแต่ละโครงการบางส่วนก็ได้ดำเนินการมาพอสมควร อาจต้องชะลอตัวหยุดลงไป และอีกโครงการบางส่วนก็ประสบปัญหาเวลากระชั้นชิดไปจึงต้องจะโอนงานไปปี 58 แทน” ทั้งนี้ที่ประชุมยังได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการฯ 2 คณะ คือ คณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณกองทุนไปพิจารณาโครงการเร่งด่วนของหน่วยงานต่างๆที่เสนอมาในปี 57 ที่เห็นว่ามีประโยชน์ และมีความพร้อมในการดำเนินโครงการ ซึ่งสามารถใช้เงินงบประมาณที่เหลืออยู่ในปี 57 อีกจำนวนหนึ่ง เช่น โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (โซลาร์รูฟท็อป) โครงการให้แสงสว่างในพื้นที่ไม่ปลอดภัย และไฟฟ้าเข้าไม่ถึงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือโครงการจัดทำโรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะ รวมทั้งพลังงานทดแทนประเภทอื่นตามนโยบายของหัวหน้าคสช. โดยเรื่องดังกล่าวต้องพิจารณาในมิติของความมั่นคงด้วย คาดว่าภายในสัปดาห์หน้าจะได้ข้อสรุป นายอารีพงศ์ กล่าวว่า โครงการของกองทุนฯ ทั้งหมด 23 โครงการ มีวงเงินรวมประมาณ 10,000 ล้านบาท แบ่งเป็น ปี 56 จำนวน 15 โครงการ และในปี 57 อีก 8 โครงการ โดยโครงการในปี 56 ได้ยุติโครงการไปนานแล้ว และคาดว่า 30 ก.ย.จะดำเนินการได้เสร็จสิ้น ซึ่งล่าสุดวงเงินในการดำเนินงานในส่วนดังกล่าวได้ใช้ไปแล้ว 70% เหลือที่ยุติไปประมาณ 3,000-4,000 ล้านบาท ซึ่งเงินในส่วนดังกล่าวจะเกลี่ยไปใช้ในโครงการมีประโยชน์ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ จะไปพิจารณาโครงการที่เหมาะสมแล้วเสนอมาอีกครั้ง  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ไฟเขียว 2 โครงการวิจัยพลังงาน 400 ล้าน

Posts related