นายสุรชัย ศรีสารคาม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า กระทรวงไอซีที ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการโครงการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบราชการด้วย ICT ร่วมกันระหว่าง 5 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงไอซีที สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สำนักงบประมาณ และกระทรวงการคลัง เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของประเทศ พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน"กระทรวงฯ จะสนับสนุนด้านการพัฒนาไอซีที ในการปฏิรูปการทำงานของระบบราชการทั้งระบบ และด้านการติดตั้งระบบงาน (ซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชั่น) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย และโครงข่ายการสื่อสารข้อมูล ซึ่งจะช่วยให้การให้บริการภาครัฐกับประชาชนเป็นระบบและรวดเร็วขึ้น" นายสุรชัย กล่าวสำหรับ 4 หน่วยงานจะให้การสนับสนุน ข้อเสนอแนะ และร่วมทดลองระบบงานต้นแบบตามหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน โดยทุกหน่วยงานจะรวมพลังเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการนำองค์ความรู้ที่สามารถประยุกต์ใช้งานได้จริงมาใช้ในโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้เกิดแหล่งข้อมูลการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อการเชื่อมโยงกันอย่างเป็นเอกภาพทั้งนี้ จากความสำเร็จในก้าวแรกของโครงการจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ จังหวัดนครนายกกับต้นแบบการพัฒนาที่สำคัญ ที่สมควรเร่งรัดผลักดันให้เกิดการขยายผลสู่จังหวัดอื่นๆ ต่อไป รวมถึงยกระดับสู่การพัฒนาในระดับประเทศ ซึ่งน่าจะเป็น key success ของการปฏิรูประบบราชการไทยให้ก้าวทันการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 และตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลที่ให้ไว้กับรัฐสภาเกี่ยวกับการนำประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อให้เป็นไปตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : “ไอซีที” ผนึก 4 หน่วยงานหลัก ใช้ไอทีหนุนระบบราชการ

Posts related